(Du er ikke pålogget) 
 

VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)

 Åpne i nytt vindu for utskrift

VRI4 FoU-startpakken er ei ordning for etablerte bedrifter og nettverk som vil starta opp nye utviklingsprosessar for å utvikla verksemda, ved å utvikla nye og innovative produkt, tenester og/eller prosessar, og som er interesserte i å bruke forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet.

 FoU-startpakken inkluderer metodar, verkty og økonomisk startstøtte på kr 140.000 til kjøp av prosessleiar, analysar, møteverksemd og fagturar. Det er høve til å søkja om kr 100.000 i tillegg for utvikling av konsept og organisering av FoU-prosjekt.

 Målet for VRI4 med FoU-startpakken er få til langsiktig og målretta utvikling i bedriftene og å få bedrifter med ingen eller lita røynsle med FoU til å ta i bruk FoU i utviklingsarbeidet.

 

 Kontakt VRI4 Sogn og Fjordane:

Arne Monrad Johnsen
VRI4 prosjektleiar
Askedalen 2, 6863 Leikanger
E-post: arne.monrad.johnsen@sfj.no

Mobil: +47 41530978

  

Laupande søknadsfrist

·         Inntil kr 140.000 i rammeløyving til kvart prosjekt, trinn A til D

·         Tilskotet skal dekka kjøp av eksterne kostnadar til prosessleiing, analysearbeid, møter, fagturar, etc.

·         Inntil kr 100.000 i ekstra rammeløyving til konseptutvikling ved dokumentert behov

·         Bagatellmessig støtte, ingen obligatorisk eigendel

·         Søknader skal produserast i regionalforvaltning.no

·         Alle søknader skal førehandsgodkjennast av VRI4 før innsending. Send derfor kopi av søknad til VRI4 prosjektleiar før innsending. Lag pdf-fil i Regionalforvaltning.

 

Kvifor FoU-startpakken?

·         For å sikra at verksemdene finn fram til dei beste løysingane for dei største problema.

·         For å sikra at grunnlaget er på plass for FoU-søknader av høg kvalitet.

·         Det finst ingen andre verkemiddel som dekkar alle desse trinna, som me kjenner.

·         Bør vera fast rutine i alle produksjonar, og obligatorisk ved programstyring/målstyring.

 

Kven kan søkje?

·         Etablerte bedrifter som søkjer løysingar på problem og utfordringar for å nå sine mål.

·         Bedrifter som søkjer på vegne av eit etablert nettverk.

·         Aktuelt når det er ynskje eller behov for oppstart av nye utviklingsprosessar.

·         Bedrifter som ver rekna som mindre røynde innan FoU av Forskingsrådet, som ikkje har vore prosjektansvarleg i FoU-hovudprosjekt dei siste åra.

·         Verksemder som tilhøyrer fylgjande prioriterte bransjar, næringar og/eller verdikjeder, eller som er teknologileverandørar til desse:

1.       Energi

2.       IKT

3.       Landbruk

4.       Sjømat

5.       Reiseliv

6.       Teknologiutvikling

 

FoU-startpakken gjennomføring

VRI4 har utvikla ein modell for utviklingsprosess i 12 trinn (figuren), der dei fyrste fire trinna utgjer FoU-startpakken. Dei siste 8 trinna er FoU, representert ved TRL-skalaen (NASA 1980-talet), om lag slik som Horizon 2020 og EU nyttar denne i sine utlysingar.

Trinna i FoU-startpakken:

A.       Driftsanalyse av aktuell produksjon / verdikjede med omsyn på status, mål, trendar og ambisjonar.

B.       Problemanalyse. Aktivetar for å finne problem og utfordringar knytt til produkt, produksjon, verdikjeda, etc som bør løysast. Tønnestavanalyse.

C.       Idédugnad. For å få fram moglege forslag på løysingar på problema.

D.      Konseptutvikling. Konkretisering av idé og gjennomføring av moglegheitsanalysar. Finne svar på alle spørsmål. Identifisere eventuelle FoU-behov.

E.       + eventuell organisering av FoU-prosjekt

 

Det er utvikla eit eige skjema for FoU-startpakken, eit fylgjeskjema, som ein brukar i heile prosessen. Det er viktig at prosessleiarane set seg godt inn i metodar og verkty i dette skjema før oppstart.

 

Kva kan støttast?

FoU-startpakken skal primært dekka kjøp av prosessleiar og analysearbeid og dekka kostnader til nettverksbygging, møte og reising etc i prosjektet. Ein del av tilskotet kan også nyttast til fagturar for å søkja kompetanse og idéar i eksterne miljø. Prosessleiar sender faktura til søkjar, som grunnlag for støtte.

 

Alle prosjekt bør starta med fylgjande budsjett i kroner:

AKTIVITET

SUM

Trinn A: Produksjonsanalyse

35.000

Trinn B: Problemanalyse

35.000

Trinn C: Idéar-forslag på løysingar

35.000

Trinn D: Konseptutvikling, moglegheitsanalysar og FoU-behov

35.000

+ eventuell organisering av FoU-prosjekt

 

SUM

140.000

 

Unytta midlar i eitt trinn kan overførast til seinare trinn. Unytta midlar av ramma på kr 140.000 kan nyttast organisering av FoU-prosjektsøknadar, om det er aktuelt.

 

Det er mogleg å søkja om inntil kr 100.000 i ekstra midlar til konseptutvikling, trinn D, ved dokumentert behov når hovudramma er brukt opp. Det er eit eige søknadsskjema for dette på slutten av prosjektrapporteringsskjema (fylgjeskjema).

 

Prosessleiaren kan utføre alt arbeid sjølv, eller nytte andre personar til analysane. Søkjar bestemmer sjølv kven som skal vera prosessleiar, så lenge vedkommande er løna av ei ekstern verksemd. FoU-kompetanse kan vera ein fordel.

 

Hovudregelen er at ein skal nytte ekstern kompetanse til å leia prosessen og gjennomføra analysane. VRI4 kan vurdera unnatak for nettverk, om til dømes ekstern kompetanse ikkje er tilgjengeleg. Utbetaling av tilskotet skjer på grunnlag av faktura frå prosessleiar til søkjar.

 

Søknader som vert støtta, vil få tildelt ein kompetansemeklar, som kan yte hjelp gjennom heile innovasjonsprosessen, og bidra med mekling, etter kvart som det oppstår nye behov for FoU.

 

Vilkår og retningslinjer

·         Søkjar fyller ut skjema i regionalforvaltning, og sender kopi som pdf-fil til VRI4-prosjektleiar for kommentarar. Før endeleg innsending, skal VRI4 godkjenne søknaden.

·         Prosjekta kan få inntil 100% støtte, som bagatellmessig støtte.

·         Fullføring av dei 4 trinna (A,B,C,D) skal skje innan seks månader etter oppstart, eller etter avtale. Ved organisering av FoU-prosjekt og skriving av søknad, skal heile prosjektperioden vera på maksimum 12 månader, eller etter avtale.

·         Det er utvikla eit obligatorisk fylgjeskjema for rapportering. Dette er eit skjema med malar og verkty, som sikrar kvalitet i alle trinn.

·         Prosessleiaren vil få opplæring i dei metodar og verkty det er lagt opp til å bruka. Slik opplæring er obligatorisk.

·         Søknadane vil bli vurderte etter sju kriterium av arbeidsgruppa i VRI4.

·         Forskingsrådet har løyvingsmynde, og godkjenner / avslår søknaden.

·         Fylkeskommunen skriv tilsegnsbrev med utfyllande og supplerande vilkår.

·         Søkjar skal rapportera til fylkeskommunen ved VRI4, som har oppfølgingsansvar.

 

Vurderingskriterium for FoU-startpakken

·         1. VERDISKAPINGSPOTENSIAL:               
Det bør gå fram av søknaden at produksjonen/ verksemda/nettverket har vekst- og utviklingspotensiale som kan forsvara kostnader til eit FoU-prosjekt.

·         2. INNOVASJONSPOTENSIAL:  
Det bør gå fram av søknaden at det finst gode moglegheiter for å utvikla innovative løysingar, i form av nye produkt eller prosessar.

·         3. FOU-POTENSIAL:      
Det bør gå fram av søknaden at søkjar har stor interesse av å nytte FoU i utviklingsarbeidet, og at anten prosessleiar eller andre prosjektdeltakarar har kompetanse til å utvikle nyskapande konsept med FoU-behov.

·         4. LANGSIKTIGHEIT:      
Det bør gå fram av søknaden at utviklingsprosessen vil bli knytt til ein eksisterande, langsiktig produksjon eller ei eventuell omstilling, og at det er ei forståing av at utviklingsarbeidet kan ta mange år før ei løysing er klar til bruk.

·         5. REGIONAL VERDISKAPING:  
Det bør sannsynleggjerast i søknaden at utviklingsarbeidet kan føra til fleire arbeidsplassar i fylket, eller ha andre former for samfunnsnytte.

·         6. BEREKRAFT:           
Det bør gå fram av søknaden at det er eit mål for løysingane som vert utvikla, at dei skal bidra positivt på eitt eller fleire av FN sine berekraftmål.

·         7. GJENNOMFØRINGSEVNE:    
Det bør gå fram av søknaden at prosjektarbeidarane har den naudsynte kompetanse til å gjennomføra FoU-startpakken.


 

Tips til skriving av søknad i Regionalforvaltning

Hjelpetekstane i regionalforvaltning er ikkje så godt tilpassa VRI4 startpakken. Derfor har vi laga eit hjelpeskjema. Pass på at det vert skrive godt om kvart vurderingskriterium ein eller annan plass, slik at VRI4 har grunnlag for å gi høg score. Her er ei oversikt over kva me vil ha svar på under sentrale spørsmål:

 

SØKNADSOPPLYSINGAR

År

2019

Støtteordning

VRI4 FoU-startpakken

Prosjektnamn

Tips: Eit kort namn som inkluderar produksjonen

Søknadsbeløp

Kr 140.000

Kort beskrivelse

Tips: Her kan du skriva eit kort samandrag, som VRI4 kan bruke opent på internett og på informasjonsmøte.

Prosjektbeskrivelse

Tips: Her kan du skriva eit litt lengre samandrag

 

 

 KONTAKTOPPLYSINGAR

Søker/prosjekteigar

Tips: Bedrift eller organisasjon som eig prosjektet. Prosjektansvarleg. Kontraktspartnar med fylkeskommunen. Krav til organisasjonsnummer.

Kontaktperson

Tips: Ein person som representerer prosjekteigar.

Prosjektleiar

Tips: Dette er den personen som prosjekteigar skal betale for å leda innovasjonsprosessen, og som også vert kalla innovasjonsprosessleiar. Denne personen kan ikkje vera tilsett hjå prosjekteigar. Tilskotet skal gå til å dekka kjøp av tenester frå denne personen, og eventuelt andre.

 

 

SPESIFIKASJON

Bakgrunn

Tips: Her kan du skrive om bakgrunnen for å setja i gang med ein utviklingsprosess / innovasjonsprosess, med mål om å utvikla ei nyskapande løysing (innovasjon). Skriv kvifor det er viktig.

Prosjektmål

Tips: Hovudmålet med innovasjonsprosessen er å utvikla noko nytt for bedrifta, i form av nye produkt eller nye prosessar til bruk i produksjonen.

 

Delmåla i prosjektet finansiert av VRI4 FoU-startpakken er:

1. Produksjonsanalyse og målstatus på plass

2. Problemanalyse gjennomført – kjenner hovudproblema

3. Idéutvikling gjennomført – har fleire forslag på løysingar

4. Konseptutvikling og konseptanalyse gjennomført – har interessante konsept på løysingar å gå vidare med.

5. Har identifisert usikkerheitar knytt til konseptet, som gjer at forsking er naudsynt å gjere fyrst, før ein kan gå vidare med utviklingsarbeidet.

6. Søknad og FoU-prosjekt er sendt til relevant FoU-ordning.

 

Her kan du skriva kort og godt om fylgjande vurderingskriterium:

1. Verdiskapingspotensial

2. Innovasjonspotensial

3. FoU-potensial

4. Langsiktigheit

Forankring

Tips: Her kan du skrive om produksjonen som prosjektet er forankra i.

· Om produksjonen gjeld ei bedrift, fleire bedrifter, eller eit organisert nettverk.

· Kor lenge produksjonen har eksistert i noverande form

· Om produksjonsomfang (omsetning, volum, kvalitet, anna)

· Om produksjonsmål og manglande måloppnåing

· Om andre utfordringar knytt til produksjonen

· Om arbeidsplassar og regional verdi

Prosjektorganisering

Tips: Her kan du skriva om korleis prosjektet er organisert og leia, og om det er andre enn bedrift/prosessleiar som skal ha ansvar for analysar i dei ulike trinna.

 

Her kan du skriva kort og godt om fylgjande vurderingskriterium:

7. Gjennomføringsevne

Samarbeidspartnarar

Tips: Dersom det er bedrifter, nettverk eller institusjonar aktive med i prosjektet utanom søkjar, skriv namnet på desse. Kryss av på rett kategori for partnarane.

Aktivitetar

Tips: Her kan du skrive at målet til prosjektet er å gjennomføre fylgjande aktiviteter:

1. Driftsanalyse, mål og ambisjonar
2. Problemanalyse
3. Idéutvikling
4. Konseptutvikling og konseptanalyse:
5. FoU-prosjektsøknad:

Om ein ser at prosessen ikkje fører frå til eit FoU-prosjekt, skal prosessen avsluttast.

Målgrupper

Tips: Målgruppene er i fyrste omgang søkjar og eventuelt andre bedrifter som driv med den produksjonen som innovasjonsprosessen er forankra i, og som er deltakarar i prosjektet. Det er dei som skal produsera nye produkt/tenester og/eller nytta ny prosessteknologi som vert utvikla.

 

I andre omgang skal nye produkt/tenester seljast/brukast i ein marknad. Dette kan vera andre bedrifter, eller i sluttmarknaden. Skriv også ned desse målgruppene. Spesielt viktig er dette når teknologileverandørar søkjar, då kravet er at dei skal levera til bedrifter i prioriterte bransjar.

Resultat

Tips: Resultatmåla i prosjektet er dei same som delmåla i prosjektet.

Effektar

Tips: Poenget med å starta ein utviklingsprosess, er å utvikla nye typar løysingar (innovasjonar) på problem og utfordringar, som fører til måloppnåing hjå søkjarane og målgruppene, og som har positive effektar i samfunnet.

 

Her kan du skriva kort og godt om fylgjande vurderingskriterium:

5. Regional verdiskaping

6. Berekraft

Nasjonale mål

Tips: kryss av etter beste evne

 

 

ØKONOMI

Tidlegare offentleg støtte

Tips: I dette prosjektet vert det gitt støtte som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregelverket, og det er bedrifta sitt ansvar å halde grensa på 200.000 euro over rekneskapsår. Søkjar skal opplysa om tidlegare støtte.

Tidsplan

Tips: Skriv startdato og sluttdato eitt år fram i tid.

Milepæl-plan

Tips: Skriv når kvart trinn i prosessen er forventa avslutta. Trinn fire, konseptutvikling skal vera avslutta etter 6 månader.

Dato trinn 1 ferdig: Driftsanalyse, mål og ambisjonar
Dato trinn 2 ferdig: Problemanalyse
Dato trinn 3 ferdig: Idéutvikling
Dato trinn 4 ferdig: Konseptutvikling og konseptanalyse – 6 mnd siste frist
Dato FoU-prosjektsøknad – 12 mnd siste frist

Kostnadsoverslag

Tips for kostnadsbudsjett, kjøp av tenester og anna relevant:

 

1. Driftsanalyse, mål og ambisjonar – inntil kr 35.000
2. Problemanalyse – inntil kr 35.000
3. Idéutvikling – inntil kr 35.000
4. Konseptutvikling og konseptanalyse – inntil kr 35.000
5. FoU-prosjektorganisering – kr 0 (restmidlar kan eventuelt nyttast)

Det kan vera eit mål å bruke mindre enn budsjettert på innovasjonsprosessleiar og dei ulike trinna, slik at det også finst midlar til organisering av FoU-søknad.

Finansieringsplan

Tips: Her kan du skrive VRI4 FoU-startpakken – kr 140.000

 

 

Støtteordninger

Søk støtteordninger De siste ordningene innen
Vannmiljøtiltak - vannområde Glomma og Grensevassdragene
Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
Publisert og åpen: 01.12.2019  Frist: 01.02.2020
Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
Kongsvinger kommune
Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
RLF - Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 15.11.2019  Frist: 01.02.2020
Industri 4.0 Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 13.11.2019  Frist: 15.02.2020
Miljøsertifisering
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 29.10.2019  Frist: 31.12.2019
Kystplan Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 24.10.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond 2019
Hareid kommune
Publisert og åpen: 17.10.2019  Frist: Løypande søknadsfrist
Tilskot til publikumsutvikling i folkebibliotek i Møre og Romsdal
Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.10.2019  Frist: 13.12.2019
Regionalt næringsfond for Verdal og Levanger
Midt-Trøndelag Regionråd
Publisert og åpen: 27.08.2019  Frist: 31.12.2019
preFoU - tidlig-fase forskning
Østfold fylkeskommune
Publisert og åpen: 13.08.2019  Frist: fortløpende
Handlingsprogram næring 2019
Rogaland fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.08.2019  Frist: 31.12.2019
Arnøyfondet
Skjervøy kommune
Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
Gründerfond
Øksnes kommune
Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
Næringsfond
Gamvik kommune
Publisert og åpen: 12.06.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond for Vik kommune
Vik kommune
Publisert og åpen: 20.05.2019  Frist: Næringsfondet har ikkje bestemte søknadsfrister.
Tilskuddsordning for administrative midler 2019
Telemark fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.05.2019  Frist: 31.12.2019
MERKUR Servicestøtte 2019
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 22.04.2019  Frist: Løpende
Kvænangen lånefond
Kvænangen kommune
Publisert og åpen: 26.03.2019  Frist: Fortløpende
Plast og marint avfall - Kartlegging av plastavfall i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 12.03.2019  Frist: Løpende
DistriktForsk Trøndelag 2019
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond 2019
Porsanger kommune
Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Vadsø kommune
Publisert og åpen: 18.02.2019  Frist: Fortløpende
Regionalt Etablerarfond Hardanger 2019
Hardangerrådet iks
Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Sjå www.hardanger.com
Kommunalt Næringsfond Askvoll
Askvoll kommune
Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Fortløpande
VRI Rogaland 2019
Rogaland fylkeskommune
Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 10.01.2020
Åsnes nærings- og utviklingsfond
Åsnes kommune
Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
Kommunalt næringsfond Hyllestad
Hyllestad kommune
Publisert og åpen: 14.01.2019  Frist: Ein kan søkje gjennom heile året
Tilskudd til idrettsarrangement
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
Gratangen kommune
Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Lyngen kommune
Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
Regionale utviklingsmidler 2019 - Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 04.01.2019  Frist: 31.12.2019
Næringsfond Bodø kommune
Bodø kommune
Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
MERKUR Utviklingsstøtte 2019
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
MERKUR Drivstoffanlegg 2019
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
MERKUR Investeringsstøtte 2019
Merkur-programmet
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond Salangen kommune 2019
Salangen kommune
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond - Ibestad
Ibestad kommune
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: SØKNADSFRIST: 01.04.2019 og 01.10.2019.
Næringsfond Ballangen kommune
Ballangen kommune
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
kommunalt næringsfond for Båtsfjord
Båtsfjord kommune
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Hemne kommune
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende søknadsfrist
Næringsfond Grong kommune
Næringsfondet i Indre Namdal
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
Næringsfond Høylandet kommune
Næringsfondet i Indre Namdal
Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Balsfjord kommune
Publisert og åpen: 31.12.2018  Frist: Løpende saksbehandling
Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 10.12.2018  Frist: 31.12.2019
Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
Østfold fylkeskommune
Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
Omstilling Indre Fosen
Indre Fosen kommune
Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
Kommunalt fiskerifond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
Fosenregionen - regionalt næringsfond
Fosen Regionråd
Publisert og åpen: 17.10.2018  Frist: Løpende
Trainee i sjømatnæringa
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 16.10.2018  Frist: Fortløpende
Kompetansetiltak i sjømatnæringa
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 16.10.2018  Frist: Fortløpende
Kommunalt miljø- og klimafond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
Kommunalt byfornyelsesfond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
Kommunalt havnefond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
Kommunalt næringsfond
Vardø kommune
Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet
Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 18.09.2018  Frist: 12.12.2019
Finnmark Havbruksfond
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 04.09.2018  Frist: 31.12.2025
Kommunalt næringsfond
Kautokeino kommune
Publisert og åpen: 01.09.2018  Frist: Fortløpende
Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
Solund kommune
Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Solund kommune
Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: Kontinuerlig
Omstillingsmidler
Kvænangen kommune
Publisert og åpen: 28.06.2018  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond for Lavangen
Lavangen-næringsfond
Publisert og åpen: 05.06.2018  Frist: Søknadene behandles fortløpende fram til31.12.2019
Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
Dyrøy kommune
Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
Målselv kommune
Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt miljøfond Nordreisa
Nordreisa kommune
Publisert og åpen: 27.03.2018  Frist: 30.12.2019
Kommunalt Næringsfond i Fjaler
Fjaler Næringsutvikling
Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
Kommunalt Næringsfond 2019 - Flora kommune
Flora kommune
Publisert og åpen: 31.01.2018  Frist: 31.12.2019
Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Nordreisa kommune
Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: 30.12.2019
Regionalt næringsfond for Setesdal
Setesdal Regionråd
Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
Næringsutvikling og kompetanse
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
Kommunalt Næringsfond 2019
Åfjord Næringsfond
Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: To søknadsfrister, 1. april og 1. oktober
Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
Oppland fylkeskommune
Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: Løpende frist
Folkehelse - Enkelt å velge sunt i Hedmark
Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
Publisert og åpen: 27.09.2017  Frist: Løpende vurdering av søknader
Interreg Botnia-Atlantica
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Neste søknadsfrist er 11. mars 2020
Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
Rendalen kommune
Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)
Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Publisert og åpen: 10.04.2017  Frist: Løpande
Kommunalt næringsfond - Averøy
Averøy kommune
Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Norddal kommune
Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
Gründerfond Rana Utviklingsselskap
Rana Utviklingsselskap AS
Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
SAMSKAP
Andøy kommune
Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
Utvikling-/omstillingsfond
Sør-Varanger Utvikling AS
Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
Sunnfjord Utvikling AS
Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
Åmot kommune
Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
Kommunalt næringsfond
Skjervøy kommune
Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
Tilskotsordning for infrastruktur for nullutsleppskøyretøy
Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Publisert og åpen: 07.12.2016  Frist: Løpande
Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
Moskenes kommune
Publisert og åpen: 23.11.2016  Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
Utviklingstiltak videregående skole
Finnmark fylkeskommune
Publisert og åpen: 14.10.2016  Frist: 31.12.2019
Gründerfond Bodø
Bodø kommune
Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
Kommunalt næringsfond KARLSØY KOMMUNE
Karlsøy kommune
Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond B
Rødøy kommune
Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
Rødøy Gründerfond
Rødøy kommune
Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune
Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: Midler for 2019 er dessverre brukt opp.
Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
Bindal Utvikling AS
Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
Kommunale næringsfond - Sula kommune 2019
Ålesund Kunnskapspark AS
Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
Vikna kommunale Utviklingsfond
Næring i Ytre Namdal iks
Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
Leka kommunale utviklingsfond
Næring i Ytre Namdal iks
Publisert og åpen: 01.12.2015  Frist: Hele året
Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
Sørreisa kommune
Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
Listerfondet
Listerfondet
Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
hoppid-fond
Giske kommune
Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
Lierne kommune omstilling
Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
Telemark Utviklingsfond
Telemark Utviklingsfond
Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
Hoppid Midler
Aukra næringsforum
Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
RDA midler
Aukra næringsforum
Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Ulvik kommune
Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Leirfjord kommune
Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond - Sortland
Sortland kommune
Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Gründerfond Sortland
Sortland kommune
Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Bø kommune
Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: Rullerende
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
Kommunalt næringsfond - Berg kommune
Berg kommune
Publisert og åpen: 15.03.2015  Frist: Løpende søknadsbehandling
hoppid.no-fondet for Stranda kommune
Stranda kommune, Næringsavdelinga
Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
Kommunalt næringsfond
Frøya Kommune
Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
Kommunalt næringsfond
Snillfjord kommune
Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
Dyrøy kommune
Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
Kommunalt næringsfond i Sande kommune
Sande kommune
Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
RDA-fond (551.61)
Eide kommune
Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
Kommunalt Næringsfond (551.60)
Eide kommune
Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
Kommunalt næringsfond - Storfjord
Storfjord kommune
Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
Interreg Indre Skandinavia
Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
Interreg VA NORD-programmet
Troms fylkeskommune - Interreg
Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
Troms fylkeskommune - Interreg
Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
Regional medfinansiering (EU-program)
Troms fylkeskommune - Interreg
Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR EU-PROGRAMMENE
Kommunalt næringsfond
Hasvik kommune
Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
Snåsa Kommune - lokal andel regionalt fond
Steinkjer Næringsselskap AS
Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Søkbart hele året
Kommunalt næringsfond
Nesna kommune
Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Gründerfond
Nesna kommune
Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
Nesseby kommune
Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Nesseby kommune
Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Tilskotsordning for miljøsertifisering
Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Publisert og åpen: 17.11.2014  Frist: Løpande
Kommualt næringsfond
Nissedal kommune
Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
251 001 12 Næringsutviklingsfondet
Hjartdal kommune
Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
Kommunalt næringsfond
Vega kommune
Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
Interreg Indre Skandinavia
Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2020
Interreg Øvrig
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2019
Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
Omstillingsfondet
Måsøy i Vekst KF
Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
Kommunalt næringsfond
Måsøy i Vekst KF
Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
Kommunalt Næringsfond
Rissa kommune
Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
Kommunalt næringsfond i Nome
Nome kommune
Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
Bardu kommune
Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Røst kommune
Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
Bardu kommune
Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Stor-Elvdal kommune
Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
Kraftfond
Stor-Elvdal kommune
Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Lebesby kommune
Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Stordal kommune
Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
Gründerfond
Mosjøen og omegn næringsselskap KF
Publisert og åpen: 18.03.2014  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
Bjugn kommune
Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
Hammerfest kommune - Fiskerifond
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
Hammerfest Kommune - Næringsfond
Hammerfest kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
Kommunalt næringsfond
Kvalsund kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
Kommunalt næringsfond
Karasjok kommune
Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond
Dønna kommune
Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
Kommunal næringsfond
Seljord kommune
Publisert og åpen: 06.03.2014  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Kragerø kommune
Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
Kommunale næringsfond
Kviteseid kommune
Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
Balestrand kommune Næringsfond
Balestrand kommune
Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt Næringsfond Drangedal
Drangedal kommune
Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
Kommunalt næringsfond
Stryn kommune
Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt næringsfond
Tjeldsund kommune
Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
Kommunalt næringsfond
Vestnes kommune
Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
Gulen kommunale næringsfond
Gulen kommune
Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
Kommunalt næringsfond Tana
Tana kommune
Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
Kommunalt næringsfond
Brønnøy kommune
Publisert og åpen: 28.01.2014  Frist: løpende saksbehandling
Kommunalt næringsfond
Andøy kommune
Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
Solørfondet
Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
Femundfondet og Næringsfondet
Engerdal kommune
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
Kommunale næringsfond - Skodje kommune
Ålesund Kunnskapspark AS
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond Vevelstad
Vevelstad kommune
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
Lindesnesfondet
Lindesnesfondet
Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Aure kommune
Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
Kommunalt næringsfond
Haram kommune
Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
Kraftfond
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Kommunalt Næringsfond
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Egenkapitalfondet
Alta kommune
Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
Kommunalt næringsfond
Ulstein kommune
Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
Lenvik kommune
Publisert og åpen: 14.02.2013  Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
Hadsel kommunes næringsfond 2019
Hadsel kommune
Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2019
Fylkeskommunalt næringsfond
Giske kommune
Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
Kommunalt Næringsfond Vågsøy
Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
Røros kommune
Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
Kommunalt næringsfond for Røros
Røros kommune
Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
Kommunalt næringsfond
Øyer kommune
Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
Kommunalt næringsfond
Værøy kommune
Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
Os kommune
Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
Kommunale næringsfond
Halsa kommune
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
Kommunalt fond Verran
Verran kommune
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 01.01.2020
Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
Regionalt næringsfond for østregionen
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
Kommunalt næringsfond
Lurøy kommune
Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 22. februar, 15. mai, 6. september og 23. oktober
Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal Kommune
Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2019
Tilskudd til omstilling og nyskaping
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 25.11.2012  Frist: Løpende saksbehandling
Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
Steinkjer Næringsselskap AS
Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
Kommunalt næringsfond
Sykkylven kommune
Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2019
Kommunalt næringsfond
Ørskog kommune
Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
Inntrøndelag regionalt næringsfond
Steinkjer Næringsselskap AS
Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
Sandøy kommune
Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
Sandøy kommune
Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
Kommunalt næringsfond
Vanylven Utvikling AS
Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
RDA-midlar bedriftsretta
Vanylven Utvikling AS
Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 20.08.2012  Frist: 31.12.2019
Næringsfondet Vekst for Tingvoll
Tingvoll kommune
Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
Kommunalt næringsfond i Sauherad
Sauherad kommune
Publisert og åpen: 03.08.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
Kommunalt næringsfond
Fræna kommune
Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
Kommunalt næringsfond i Bø
Bø kommune i Telemark
Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
Kommunalt næringsfond
Herøy kommune
Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
SPINE AS - Testforvalter
Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
SPINE AS - Testforvalter
Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
Kommunal næringsfond
Øksnes kommune
Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
Samiske tilskudd
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
Tilskudd til stedsutvikling
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: 31.12.2019
DA Bodø
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling via pilarvertsskapet
Tilskudd til bredbåndsutbygging
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
Statskogordningen
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/3 i året
Tilskudd til kommunal infrastruktur
Nordland fylkeskommune
Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

Antall støtteordninger:
235 aktive, 763 totalt
Antall forvaltere:
330 totalt