(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2020

Vestland fylkeskommune vidarefører ordninga med regionale etablerarfond.

Hardanger er ein av regionane, og omfattar kommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss. 

Midlane skal tildelast som tilskot på inntil kr. 50 000,- og skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase.

Etablerarfondet vert forvalta av Hardangerrådet.

Meir informasjon på www.hardanger.com

 

Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter

med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte. 

Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.

Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk.

Søknadsfrist

Søknader blir handsama fortløpande, og det blir lagt opp til rask sakshandsaming.

Ingen søknadsfrist. 

 Søknadane skal sendast inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

For meir informasjon ta kontakt med

Hardangerrådet iks

Telefon 53671450

Mail: post@hardangerraadet.no

Kontaktperosn: Trude L. Rinaldo


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen