(Du er ikke pålogget) 
 

Fond 1 - Havbruksfondet i Leirfjord kommune

Næringsfond i Leirfjord kommune 2020-2023

Innledning og felles bestemmelser

Leirfjord kommune har tre tilskuddsordninger som sammen skal dekke tilskudd til ulike næringsaktører i kommunen; Havbruksfondet, kommunalt næringsfond (regionale midler), og kommunens eget fond (egne avsatte midler). Det gis ikke lån fra fond. Søknader om tilskudd behandles av plan- og næringsutvalget med unntak spesifisert under fond 1 og 3 nedenfor.

Søknadsfrist for alle fond er 2. april 2020. I tilfeller hvor det gjenstår midler etter behandling av søknader innkommet innen frist, kan nye søknader behandles fortløpende.

Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det vises til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

Alle søknader skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no

Hovedmål

Leirfjord kommune skal gjennom bruk av næringsfond og tildeling av støtte være med på å utvikle næringslivet i Leirfjord i tråd med vår visjon om «Levende leirfjordbygder». Leirfjord kommune skal være en pådriver for næringsutvikling i kommunen og være næringsaktørenes viktigste støttespiller.

Delmål
For å opprettholde og øke Leirfjord kommunes attraktivitet som bostedskommune skal kommunen gjennom sine næringsfond bidra til:

  • Hjelpe og stimulere etablerte og nye aktører
  • Legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser
  • Støtte opp under næringsprosjekter som bidrar til bedre ressursbruk og omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser – Det grønne skiftet

Fond 1: Havbruksfondet

Bruk av fondet skal føre midler tilbake til havbruksnæringen. Med havbruksnæring menes i denne sammenheng alle næringsaktører som bruker sjøareal direkte eller indirekte i sin næringsvirksomhet.

Midlene kan i sin helhet benyttes av formannskapet til å prioritere infrastruktur som tilrettelegger for næringsvirksomhet og utvikling tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen. I så tilfelle faller punkt 1-3.

Havbruksfondet kan benyttes til:

  1. Tilskudd til foretak eller bedrifter som vil etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og havbruksnæringen.
  2. Tilskudd til nyetableringer innenfor fiskeri og havbruksnæringen, inkludert videreforedling.
  3. Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
  4. Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.

Tildelingskriterier:

Alle tilskudd som gis til foretak eller bedrifter skal saksbehandles og tildeles etter søknad.

For søknad om tilskudd etter punkt 1 og 2, skal det fremlegges forretningsplan som beskriver forventede resultater og tidsplan for gjennomføring. Tilskudd beregnes etter dokumenterte kostnader for gjennomføring av tiltak.

Det gis maksimalt tilskudd til 50 % av kostnader. For tilskudd til innkjøp av omsettelige varer gis maksimalt 25 % tilskudd. Egeninnsats kan tas med som en del av kostnaden. For perioden 2020-2023 godkjennes kr. 250,-/time i egeninnsats. Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap.

Inntil kr. 50.000,- i året kan benyttes til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune, initiert av skoler, barnehager eller lokale lag og foreninger og privatpersoner. Forutsetning for tildeling av tilskudd skal være at innsamlet søppel blir håndtert forskriftsmessig og innlevert på godkjent mottak.

Søknad om tilskudd godkjennes administrativt før gjennomføring. Tilskudd beregnes etter søknad basert på antatt mengde avfall. Det gis tilskudd inntil kr. 100,- per søppelsekk levert godkjent mottak. Vedlagt søknad om utbetaling av innvilget tilskudd leveres dokumentasjon fra godkjent mottak på levert mengde avfall. 

Tildelingskriterier:

Tildeles etter søknad. Søknad skal inneholde informasjon om søker, søkers firma, hva det søkes støtte til og budsjett for planlagt tiltak og forventet måloppnåelse. Miljørettede tiltak prioriteres over andre tiltak.

Det gis maksimalt tilskudd til 50 % av kostnader. Egeninnsats kan tas med som en del av kostnaden. For perioden 2020-2023 godkjennes kr. 250,-/time i egeninnsats.

Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkelt prosjekt for et høyere beløp enn ¼ av den årlige tildelingen til fondet. Det er kun ved høyt prioriterte prosjekter at det gis tilskudd opp mot denne tildelingen.

Søknader med søknadssum inntil kr. 5.000,- avgjøres administrativt.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen