(Du er ikke pålogget) 
 

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser med dette ut midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond.

Søknadsfrist: 1. september 2020

Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som skal styrke kunnskapsgrunnlaget og interkommunal planlegging i kystsona og tiltak for å fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal.

 

Innretning og bruk av fondet

Fondet skal brukast i tråd med satsingar knytt til marin sektor slik dette til ei kvar tid går fram av økonomiplan og forskings- og innovasjonsstrategi for næringslivet i Møre og Romsdal.

 

Dette er temaområde som kan få støtte i 2020:

·       Styrke marint kunnskapsgrunnlag, og styrke arealplanlegging i kystsona gjennom interkommunale planar.

·       Tiltak for å hjelpe villaksen og fremje god sameksistens mellom havbruk og villaks.

 

Søkarar og prosjekt må ha forankring og aktivitet i Møre og Romsdal.

 

Økonomiske rammer og søknadsprosedyre:

Midlar som blir lyst ut skal løyvast etter gjeldande regelverk for tilskotsforvaltning i fylkeskommunen.

 

Krav til søknaden:

·       Søknaden skal fremjast elektronisk via www.regionalforvaltning.no

·       Det skal gjerast greie for kva tiltak som vert planlagt gjennomført

·       Tidspunkt for oppstart og avslutning av prosjektet

·       Kva resultat/effektar og nytteverdi ein forventar av tiltaket

·       For kva geografisk område prosjektet har nytteverdi

·       Budsjett og finansieringsplan

·       Tiltak som føreset løyve frå myndigheter (t.d. NVE, kommune) og grunneiger skal ligge vedlagt søknaden

 

Kven kan søke:

Kommunar, bedrifter og næringsnettverk, interesseorganisasjonar, utdannings- og forskingsinstitusjonar.

 

Fylkeskommunen har ikkje moglegheit til å støtte prosjekt som vert vurdert som direkte bedriftstøtte, jf. EØS-regelverket.

 

Kontaktpersoner:

Lisbeth Nervik e-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no telefon: 71 28 02 15

Arve Slettvåg e-post: arve.slettvag@mrfylke.no telefon: 71 28 03 54

 

For spørsmål om registrering av søknad på www.regionalforvaltning.no

Kim Tornes e-post: kim.tornes@mrfylke.no telefon: 71 28 03 45

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen