(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsnettverk

Viken fylkeskommune skal legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet. Nettverkssamarbeid mellom flere bedrifter er et virkemiddel for å utløse dette potensialet. 

 

Basert på den politiske samarbeidsplattformen for Viken fylkeskommune prioriteres prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer derfor nettverk som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål.

 

Søknadsfrist: løpende??

 

Hvem kan søke:  

Tre eller flere bedrifter som samarbeider om et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping. 

 

Hva kan det søkes om:  

Støtte kan gis til nettverksfasilitering og kompetansedeling som er nødvendig for å mobilisere til og gjennomføre et innovasjonsprosjekt. 

 

- Som fasilitering regnes f.eks. tilrettelegging for og gjennomføring av møter, kreative prosesser, opplegg for analyser, strategiprosesser, kompetansetiltak og kompetansedeling samt intern og ekstern kommunikasjon.  

- Som kompetansedeling regnes formell eller reell faglig utvikling for nettverket/virksomhetenes medarbeidere i tråd med nettverkets/virksomhetenes mål og verdier.  

- Som utviklingsprosjekt regnes ny anvendelse eller utvikling av et nytt produkt, en prosess eller en tjeneste, eller utvikling av nytt marked. 

 

Prosjekter som har en beskrevet kommersiell ambisjon og en klar forankring i fylkeskommunenes planer, vil bli prioritert. 

  

Det kan gis støtte inntil tilsvarende beløp (tid og /eller kontantersom satses fra bedriftene/nettverket. Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner.  

 

 Krav til søker:  

Støtte gis i henhold til statsstøtteregelverkets bestemmelser om Det alminnelige gruppeunntaket artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger. Støttemottaker må derfor være det rettssubjekt som driver nettverket (klyngen). Søker må ha eget organisasjonsnummer og deltakelse i nettverket må være åpent for alle. [1]

 

 Kontaktperson: Tore Helge Hansen

 

 

 

1] Norsk oversettelse av det generelle gruppeunntaket s. 44-45: Artikkel 27 Støtte til innovasjonsklynger  

1. Støtte til innovasjonsklynger skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt.  

2. Støtte til innovasjonsklynger skal gis utelukkende til det rettssubjektet som driver innovasjonsklyngen (klyngeorganisasjonen).  

3. Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til klyngens lokaler, anlegg og virksomheter, og tilgangen skal gis på et ikke-diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for innovasjonsklyngen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i forhold til foretakets bidrag til investeringskostnadene, og vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige.  

4. Avgiftene som kreves for bruk av klyngens anlegg og for deltaking i klyngens virksomhet, skal tilsvare markedsprisen eller gjenspeile kostnadene.  

5. Det kan gis investeringsstøtte til bygging eller oppgradering av innovasjonsklynger. De støtteberettigede kostnadene skal være kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler.  

6. Støtteintensiteten for investeringsstøtte til innovasjonsklynger skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 45  

7. Det kan gis driftstøtte til innovasjonsklynger. Støtten kan gis i høyst ti år.  

8. Støtteberettigede kostnader for driftstøtte til innovasjonsklynger skal være personal- og administrasjonskostnader (herunder felleskostnader) knyttet til  

a) aktivering av klyngen med sikte på å fremme samarbeid, utveksling av opplysninger og yting eller kanalisering av spesialiserte og tilpassede støttetjenester for foretak,  

b) markedsføring av klyngen for å få nye foretak eller organisasjoner til å delta i klyngen og for å øke klyngens synlighet,  

c) forvaltning av klyngens anlegg, organisering av opplæringsprogrammer, gruppearbeid og konferanser med sikte på å støtte kunnskapsdeling og nettverksbygging samt tverrnasjonalt samarbeid.  

9. Driftsstøtteintensiteten skal ikke overstige 50 % av de samlede støtteberettigede kostnadene i den perioden støtten gis.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf 

Lenke til det generelle gruppeunntaket 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2014:187:TOC 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen