(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i Viken

Etterspørselen etter denne støtten har vært formidabel og Viken fylkeskommunes midler til ordningen vil bli fullt ut benyttet med de søknadene som allerede er kommet inn. Søknader som er innsendt etter kl. 17.00 mandag 27. april kan ikke forventes å bli realitetsbehandlet. Det vil ikke være mulig å registrere nye søknader etter onsdag 6. mai kl. 23.59 i denne omgangen, da rammen for midlene er benyttet.

-------------------------------------------------------------------------------

For å hjelpe bedrifter i Viken i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyser Viken fylkeskommunen en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Den økonomiske rammen som er tilgjengelig for dette formålet er begrenset, og søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Ut fra pågangen hittil må det påregnes at det ikke vil være mulig å realitetsbehandle alle søknader før rammen er fordelt. 

-------------------------------------------------------------------------------

For mer informasjon, mulighet til å få svar på spørsmål og mer detaljerte retningslinjer gå til vår nettside på viken.no ved å følge denne linken.

Alle felter i søknadskjema fylles ut og søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende:

 • bakgrunn for søknaden og den situasjonen bedriften er i som gjør at dere kan søke disse midlene (ref formål og retningslinjer)
 • beskrivelse av bedriften med bransje, antall ansatte og omsetning de siste to år (2018 og 2019)
 • kurs- eller opplæringstilbudet som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringstilbudet
 • samarbeidspartner eller ekstern kursaktør
 • mottatt offentlig støtte de 3 siste årene (bagatellmessig støtte)
 • kostnads og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet (maks 26 uker)

-------------------------------------------------------------------------------

FORMÅL

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter i Viken som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen