(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsavtalen mellom Statskog SF og TFFK - Utlysning utvalgte satsningsområder

Samarbeidsavtalen mellom Statskog SF og TFFK er en årlig ramme på kr 1 mill.nok som forvaltes i samspill mellom de to aktørene.

Bakgrunn:

I samarbeidsavtalen mellom Statskog SF og TFFK kan partnerne utarbeide egne prioriteringer for midlene.

Satsningsområder:

  • Tilrettelegging for økt satsning på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling
  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging for friluftsliv
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

Det er et ønske fra Statskog at disse fire satsningsområdene skal få større fokus, og vi ønsker at det utarbeides prosjekter som treffer et eller flere av satsningsområdene.

Formålet er å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier.

Formål:

  • Motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv og derigjennom bidra til bedre folkehelse
  • Forebygge og redusere slitasje på i naturen, gjennom forbedret håndtering av søppel, kjøring og parkering.
  • Initiere nye, og oppgradering av eksisterende tiltak som skal fremme friluftsliv.

Målgruppe:

Grende- og bygdelag, kommuner og organisasjoner

Vurdering av søknader:

Søknadene behandles i ett samarbeid mellom Statskog SF og TFFK etter utlysningens utløp.

Målekriterier:

  • Naturbasert reiseliv dreier seg i hovedsak om opplevelsesnæringer som omhandler og benytter seg av naturen i sitt virke.
  • Næringsvirksomhet omhandler verdiskapning for private og offentlige aktører som benytter naturen i sitt virke. Det kan omhandle tilrettelegging for parkering, gjennomføre klopping etc. 
  • Bygdeutvikling er å ta vare på og utvikle naturgitte, sosiale og kulturelle og menneskelige ressurser i bygdesamfunnet med sikte på næringsvirksomhet, produksjon av fellesgoder og videreføring av et godt sosialt miljø.

Søknadsfrist

4 desember 2020

Områder hvor Statskog er stor grunneier oppfordres til å søke. 

 

Praktisk om søknad:

Samarbeidsavtalens ramme er på kr 1 million pr år. Og søknadsfristen er 4 desember 2020 via regionalforvaltning.no .

Søknader behandles etter utløpsdato. Minstebeløp for søknad er kr 100 000.

 

 

Utlysningen retter seg mot kommuner, bygdelag, og organisasjoner, gjerne i samarbeid, som tilrettelegger for naturbasert reiseliv, næringsvirksomhet og bygdeutvikling i kommuner tilknyttet Statskogs arealer og verneområder i kommuner der Statskog er stor grunneier.

Det settes ingen begrensninger på prosjektets totale rammer, men hvert enkelt prosjekt vil også bli vurdert opp mot hverandre. Statskog SF og TFFK vil prioritere de prosjektene som etter en totalvurdering gir mest igjen for den tilgjengelige rammen.

 

Ordningens utløsende effekt vil tillegges vekt i vurderingen, der det er positivt dersom TF fylkeskommunes tilskuddsmidler kan bidra til å utløse annen finansiering i størst mulig grad. TFFK  kan som hovedregel innvilge inntil 50 % av prosjektets godkjente totalkostnader.  

Kostnader som kan godkjennes ut over kostnader til selve tiltaket er prosjektledelse, reisevirksomhet, møtearena og liknende.

Prosjektene skal bidra til miljøvennlige og attraktive steder. Det legges vekt på at prosjektene sørger for utforming og tilrettelegging for alle brukergrupper og med kvalitet i utformingen. 

 

I TFFKs vurderinger vil en også være vektlegge både attraksjonsverdi, vanskelighetsgrad, transportbehov til stedet, og at det ikke legges opp til utvikling av steder det ikke er økonomisk mulig å både etablere, drifte og vedlikeholde over tid.

 

Kontaktpersoner:

Statskog SF

Kåre Rasmussen

91622024

kra@statskog.no

TFFK

Stian Larsen

90199577

Stian.larsen@tffk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen