(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring (BiO) i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

 Formål

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

DET ER IKKE MULIG Å SENDE INN SØKNADER ETTER FRISTEN.

 Hva kan det tildeles tilskudd til?  
 • Det gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte.
 • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder, og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida.
 • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det.

Som hovedregel støttes ikke

 • Utvikling av kurs
 • Opplæring som omfatter færre enn 3 personer, eller opplæring som kun omfatter ledelsen.
 • Ordinært opplæringsløp for lærlinger.
 • Opplæring som bedriften er pålagt å gjennomføre.
 • Ordinær, formell utdanning som fagskole, mesterbrev, høgskoleutdanning og liknende.
 Varighet og gjennomføring
 • Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker.
 • Opplæringen bør fortrinnsvis gjennomføres i løpet av 2020, og senest innen 1. mai 2021.
 • Opplæringsplan må godkjennes før opplæringen starter.

Prioritering av søknadene

Følgende bedrifter blir prioriterte:

 • Godkjente lærebedrifter
 • Bedrifter som har permittert arbeidskraft eller står i fare for å måtte permittere.
 • Samarbeidende bedrifter.

Bedrifter som har fått støtte tidligere vil ikke bli prioritert.

Hvem kan søke?

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Krav til søknaden

Plan for opplæringa må legges inn.

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet. Kostnader til opplæring og lønn kan dekkes. Opplæringskostnadene må minimum utgjøre 1/3 av kostnadene. 

Bedriftens egenandel kan være både egeninnsats i form av timer og/eller finansiering (i direkte kroner).

Godkjent timesats utgjør 1 promille av årslønn, men maksimalt 500 kr/time.

Tidligere tilskudd: Tilskudd som bedriften har fått tildelt som bagatellmessig støtte i kalenderåret og to foregående år må oppgis (tilskuddsgiver og -beløp)

Ufullstendige søknader kan avvises.  Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen før innsending av søknad.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal sendes via regionalforvaltning.no. Utgifter og timer skal dokumenteres.

Max støttesats

 

Inntil 80 %.

Alle tilskudd tildeles som bagatellmessig støtte.

Maksimal tildeling av slik støtte over tre kalenderår er 200.000 euro pr. bedrift.

Størrelsen på den enkelte tildeling vil ses i forhold til total rammen som er på kr 1,9 mill. NOK.

Søknadsfrister

28.oktober 2020.

 

 

Kontaktpersoner

Turid Lie, tlf. 976 30 102, epost: turid.lie@innlandetfylke.no

Sissel By Ingvaldsen, tlf. 911 54172, epost:  sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen