(Du er ikke pålogget) 
 

Kystskogbruksmidlene

RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN PROSJEKTMIDLER TIL KYSTSKOGBRUKET - KYSTSKOGMIDLENE 2020

1. Bakgrunn

Fylkeskommunene har forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen Prosjektmidler til kystskogbruket, en ordning over Jordbruksavtalen, kapittel 1150, Landbrukets utviklingsfond. Ordningen gjelder fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark.

Grunnlaget for fylkeskommunenes forvaltning av tilskuddsordningen er gitt i Melding om Kystskogbruket. Prosjektmidler til Kystskogbruket har de siste årene blitt forvaltet i Landbruksdirektoratet, med bakgrunn i et budsjett som er behandlet og godkjent fylkesmennene i felles forum.

 

2. Kort om kystskogmidlene

Fylkeskommunene har fra 1. januar 2020 fått ansvaret for å videreutvikle den prosjektretta satsingen. Ved tildeling av midlene skal fylkeskommunene legge vekt på å bygge videre på det arbeidet som er gjort i Kystskogbruket. Midlene til Kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.

Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter. Prosjektmidler til Kystskogbruket kan ikke bevilges til prosjekter i regi av fylkeskommunen.

Særskilt ordning i 2020

Med bakgrunn i koronasituasjonen og utfordringene dette medfører vil retningslinjene for kystskogmidlene gjelde for 2020. Det er aktuelt å utarbeide nye retningslinjer for 2021.

 

3. Formål

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen.

 

4. Hvem kan søke og hvordan søke

Midlene tildeles prosjekter i regi av Skognæringa Kyst. Prosjektene skal være fellestiltak og forankret i det arbeidet som er gjort i Kystskogbruket. Søknaden skal i størst mulig grad være forankret regionalt i fylkene og det skal framgå at søknaden er samordnet/forankret med fylkesmennene.

Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no – Trøndelag. Det er ingen søknadsfrist, søknad behandles fortløpende.

 

5. Vilkår for støtte

  1. Søknad må inneholde en omforent søknad fra Skognæringa kyst, jf. pkt. 4.
  2. Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse med kostnads- og finansieringsplan.
  3. Det kan foretas delutbetaling på inntil 75% av tilsagnet ved oppstart og når underskrevet akseptbrev foreligger.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedr. søknad kan rettes til:

Odd Arne Bratland, tlf. 90 77 43 24, e-post: oddbra@trondelagfylke.no

 

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen