(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Krisefond

Ved søknad til kommunens krisefond, legg ved følgende:

  • Dokumentasjon på lønnsomhet før koronakrisen inntraff
  • Regnskap for aktuell måned, 2021 og 2020.
    • Eventuelt deres kommentarer til disse
  • Generell beskrivelse av bedriftens drift og virke, nåsituasjon sammenlignet med normalsituasjon.
  • Oversikt faste kostnader per måned
  • Oversikt omsetningsfall under det lokale smitteutbruddet/mai måned

Dokumenter med overnevnte informasjon lastes opp på side 6 av søknadssjema

Vi opplever stor pågang og det må påberegnes noe lengre behandlingstid.

 

Næring – Retningslinjer krisefond

 

Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 22.06.2021.

1. FORMÅL

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

 

2. HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen som opplever vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

3. KRITERIER

Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 30 prosent sammenlignet med samme måned i 2020.

Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet før koronakrisen inntraff.

Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger før koronakrisen inntraff.

 

4. HVA KAN STØTTES

Faste uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste kostnader).

Direkte og dokumenterbare utgifter og tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen, kan i særskilte tilfeller dekkes.

Ferskvarer som måtte avskrives (gått ut på dato) på grunn av nedstenging.

 

 

5. TILSKUDDSRAMME

Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker.

Tilskuddsberegningen vil ha foretakets dokumenterte uunngåelige faste kostnader som grunnlag.

Faste uunngåelige kostnader dekkes inntil 100%

Det kan gis tilskudd inntil kr 200.000.

 

6. VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

7. FORVALTNING AV FONDET

Kommunestyret fastsetter retningslinjer for krisefondet. Behandling av søknader er delegert til administrasjonen.

Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler, som fremlegges for formannskapet fortløpende.

 

8. KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen