(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Kontantstøtte (Korona)

Ved søknad til kommunens krisefond, legg ved følgende:

- Regnskap for 2019 som viser overskudd
- Regnskap for den/de måneder du søker støtte for
- Eventuell forklaring hvorfor overnevnte ikke er mulig eller hensiktsmessig

 

Næring – Retningslinjer krisefond

Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 30.04.2020

1. FORMÅL

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

 

2. HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen som opplever vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

3. KRITERIER

Det tas utgangspunkt den nasjonale kompensasjonsordningen («kontantstøtten») som ble fremmet av regjeringen for Stortinget 3. april 2020.

Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars).

Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet før koronakrisen inntraff.

Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger før koronakrisen inntraff.

Foretak som har søkt den nasjonale kompensasjonsordningen vil bli prioritert.

Lokale bedrifter som faller utenfor de nasjonale ordningene, men som er lønnsomme og viktige for lokalmiljøet, vil også kunne søke tilskudd.

 

4. HVA KAN STØTTES

Rådgiving – bistand til å bruke lokale rådgivere/konsulenter for rådgiving/søknadsskriving, herunder rådgiving og tiltak for eventuelle omstillingsplaner.

Toppfinansiering ved innvilget søknad til nasjonal kompensasjonsordning. Faste uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste kostnader).

Direkte og dokumenterbare utgifter og tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.

 

 

5. TILSKUDDSRAMME

Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker.

Tilskuddsberegningen vil ha foretakets dokumenterte uunngåelige faste kostnader som grunnlag. Tilskuddet vil i utgangspunktet ha en avkortning i henhold til den nasjonale kompensasjonsordningen, med en justeringsfaktor på 80%.

Ved særs dårlig likviditet vil det likevel kunne være mulig å motta 100% støtte. 

 

6. VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

7. FORVALTNING AV FONDET

Kommunestyret fastsetter retningslinjer for krisefondet. Behandling av søknader er delegert til administrasjonen.

Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler, som fremlegges for formannskapet fortløpende.

 

8. KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen