(Du er ikke pålogget) 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune - regionale utviklingmidler 2020

Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2020.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekt for 2020. Rammen for denne støtteordningen er 3,4 millioner. For 2020 vil denne ordningen ha særlig fokus på tiltak knyttet til å dempe effektene av Covid 19 på næringslivet i regionen. Dette skal oppnås gjennom en prioritering som legger vekt på:

 • Prosjekter med tydelig corona-relevans, herunder forhindre permitteringer, oppsigelser og konkurser
 • Prosjekter som kan bidra til grønn omstilling
 • Prosjekter som kan utløse merverdi, enten i prosjektet i seg selv eller i samarbeid med andre

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune kan normalt bidra med inntil 50% av totalt budsjetterte kostnader.
 • Prosjekter med tydelig Covid 19 relevans prioriteres.
 • Det skal for 2020 grunnet Covid 19 legges større fokus på resultat enn effekt.
 • Bruken av midlene skal bidra til å forhindre permittering, oppsigelser og konkurser.
 • Prosjekter som faller inn under rammen av bagatellmessig støtte prioriteres.
 • Støtten skal være prosjektstøtte, ikke driftsstøtte.
 • Støtten skal ha utløsende effekt på prosjektet.
 • Krav til milepælsrapportering når prosjektets rammer gjør det relevant.
 • Bidrag til grønn omstilling.

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Utbetaling

75% utbetales ved oppstart, 25% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Krav til søknaden

 • Søknaden skal være i tråd med støtteordningen og gjeldende planer for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Det kan ikke søkes støtte om allerede igangsatte prosjekt (ved søknadstidspunkt), eller allerede gjennomførte prosjekt.
 • knaden skal inneholde all informasjon som skal til for å vurdere den opp mot utlysningens krav, samt gjeldende regler og forskrifter.
 • knaden skal være tydelig på hvordan resultat og effekt skal vurderes.
 • Prosjektets resultat og effekter skal være etterprøvbare.

Det kan ikke søkes midler til:

 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Lovpålagte oppgaver
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
 • Midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen