(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Steinkjer

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19  - Steinkjer

Formål

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Steinkjer kommune er tildelt kr 2 305 872 i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

 Hvem kan søke om støtte?

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og midlene kan gå til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Vurdering

I vurderingen av søknadene vil kommunen legge vekt på

 a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

 b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50).obs lenke direkte til søknadsskjemaet for fondet

 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for fondet. Søknader behandles fortløpende.

Vedtak om tildeling av midler avventer politisk vedtak om retningslinjer i Formannskapet 13.08.20.

 

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen