(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Time kommune

Søk om næringsstøtte i Time kommune

Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet.

Nå kan bedrifter og næringsaktører søke om kommunal støtte til tiltak som fremmer næringsutvikling. 

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke fase tre, er Time kommune tildelt kr 1.368.016, som en styrking av kommunalt næringsfond. Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, det kan gis støtte til ulike bedriftsrettede tiltak samt unntaksvis prosjekt og satsinger som kommunen velger å gjennomføre i egen regi.

Tildeling skjer med bakgrunn i mdlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19 utbruddet.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Fremme aktivitet

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Retningslinjene for næringsfondet gir et stort handlingsrom for hvem som kan søke å få tildelt midler.
Kommunen ønsker likevel å fremheve tre kategorier som vil bli vektlagt:

  1. Samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter
  2. Kompetansetiltak – herunder tiltak som legger til rette for flere lærlinger/bedriftssamarbeid for fullverdig kompetanseplaner for lærlinger
  3. Tiltak innenfor reiselivet begrunnet med at denne bransjen er særlig rammet av Corona-tiltakene

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Søknader

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Behandling

Søknadsportalen er åpen fra og med 31. august med frist 20. september. Eventuelle restmidler som ikke blir fordelt i ordinær søknadsrunde med frist 20. september 2020 kan søkes om fortløpende

Har du spørsmål, kontakt næringssjef Reidar Hebnes tlf 975 87654, eller e-post: reidar.hebnes@time.kommune.no

 

Retningslinjer for fordeling av midler fra Time kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

1 Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Tilskudd fra kommunens næringsfond skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

3. Søknadsfrist

Søknad skal sendes på fastsatt søknadsskjema.
Første søknadsfrist er 20. september 2020.
Eventuelle midler som ikke blir fordelt til søkere innen fristen kan fordeles fortløpende til søknader som kommer inn etter fristen.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen