(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond - Folldal kommune (covid-19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Det er Innlandet fylkeskommune som tildeler midlene som del av krisepakke – fase 3 for 2020. Innlandet Fylkeskommune fikk tildelt 65,6 millioner kroner fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Covid-19- utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Tildelingskriterier er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/midlertidig-forskrift-for-kommunale-naringsfond-covid-19-.pdf

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rett for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

Folldal kommune har i tillegg ordinært næringsfond. For 2020 har fylkeskommunen bevilget kr. 333 333,- til dette fondet. Vedtekter for kommunens næringsfond finner du ved å søke næringsfond på hjemmesiden.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke?

Søknad skal sendes elektronisk og søknadsskjema registreres på www.regionalforvaltning.no  

Behandling av saker

Søknadsportalen er nå åpen. Søknader vil behandles fortløpende, og første tildelingsrunde blir behandlet i formannskapet 17. september. Søknadsfrist er 28. august.

Videre vil det være søknadsfrist 20 dager før hvert formannskapsmøte. Dette gjelder også søknader til ordinært næringsfond.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen