(Du er ikke pålogget) 
 

Tysvær - ekstraordinære midler Covid-19

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regjeringen har i krisepakke 3 for 2020, satt av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Rogaland fylkeskommune har fått tildelt kr 32,2 millioner som går uavkortet til fordeling.

Tysvær kommune har delt søknadsfristen inn i tre:

  • Søknadsfrist 15. august
  • Søknadsfrist 30. september
  • 1. oktober - 31. desember - Løpende søknadsfrist 

Hvem kan søke om støtte?

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvordan søke støtte?

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. En må også oppgi om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Vurdering av søknader

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører har forretningsadresse i Tysvær.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437    

 

Kontaktperson: Asbjørn Moe, Næringssjef Tysvær kommune, e-post: asbjorn.moe@tysver.kommune.no     

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen