(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Øystre Slidre kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Stortinget vedtok 19. juni eit tilskot til kommunale næringsfond på kr 600 mill., fordelt på alle fylka. Innlandet vart tildelt kr 65,6 mill. Midla er ei eingongsløyving til kommunar som er hardt ramma av arbeidsløyse som følgje av virusutbrotet. Handsaming av søknadar om midlar treng retningsliner og delegeringsvedtak. Desse midla er fordelt, og Innlandet fylke fekk 65,6 mill. kr. Fordeling av midlane mellom kommunen i Innlandet vart gjort av fylkesutvalet 30. juni. I oppdragsbrevet frå departementet var kriteria for fordeling av midlane slik:

 «Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.

Ut frå dei vurderingane som er gjort av administrasjonen i Fylkeskommunen fatta fylkesutvalet vedtak der Øystre Slidre kommune fekk ei løyving på kr 2 349 480, nest mest (etter Trysil) av kommunane i Innlandet.
Føringar for bruk av midlane KMD har i forskrift av 30. juni lagt ein del føringar for bruken av midlane. Vi tek her med dei viktigaste punkta.

 

§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til:

 Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

 

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Tilskotsordninga gjeld ikkje landbruksføretak.

§ 3 Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Søknad og sakshandsaming skal skje gjennom nettportalen «Regionalforvaltning.no».

 

Forslag til vedtak i kommunestyret 17.september- kommunale retningsliner for ordninga

Kommunestyret innfører desse retningslinene for sakshandsaming av søknadar om næringsfondsmidlar løyvd i samband med koronaen:

 

  • Kommunestyret delegerer vedtaksmynde i desse sakene til formannskapet for søknader med ei ramme over 200 000,- og til rådmann for søknadar med ei total ramme under kr 200 000,-.
  • Søknadar må ei kostnadsramme på minimum75 000 kr for å bli realitetsvurdert, om søkjar  ikkje tydleg kan vise til spesielt god effekt av tiltaket med omsyn til punkta a-c. i nasjonal forskrift frå KMD av 30. juni.
  • Søknadar som gjeld tiltak innanfor reiselivsnæringa har høgare prioritering enn tiltak innanfor andre næringar. Prosjekt/tiltak med eigenfinansiering på 50% eller meir har høgare prioritering enn dei med lågare eigenfinansiering. Samarbeidstiltak mellom bedrifter har høgare prioritering enn tiltak gjennomført av ei verksemd.

 

  • Søknadsfrist for første søknadsrunde blir sett til 10.oktober. Eventuell utvida søknadsfrist blir sett av rådmann når vi ser resultatet av handsaminga av søknadene etter første søknadsrunde.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen