(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Volda kommune - Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Om Covid -19 næringsstøtte i Volda kommune


Covid 19-utbrotet har gitt store utfordringar for næringslivet i mange kommunar. Stortinget har 19. juni 2020 løyvd ekstra midlar til kommunale næringsfond. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tildelt kr 42,1 millioner til uavkorta fordeling til kommunane. Av dette har Volda kommune fått kr 1 781 175 til fordeling lokalt. Midlane skal setje kommunane i stand til å leggje til rette for auka aktivitet, sysselsettjing og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.

Kven kan søkje om støtte?

Støtta kan verte gjeve til bedrifter, etablerarar og næringsaktørar. Næringsaktør blir definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlane skal nyttast til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen meiner er viktig for å motverke negative verknader av koronavirusutbrotet, der ein vektlegg betydinga for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtta til bedrifter må verte gjeve i tråd med regelverket om offentlig støtte og bedriftstøtta kan verte gjeve etter reglane om bagatellmessig støtte.

Bedrifter, etablerarar eller næringsaktørar skal vere registrert i Volda kommune.

Korleis søkje?

Søknad skal registrerast og sendast inn gjennom regionalforvaltning.no .

Løpande søknadsfrist fram til 31. desember 2020. Sak om tildeling av ekstraordinært kommunalt næringfond vert handsama i formannskapet etter innstilling frå Volda næringsforum og Sunnmøre Kulturæringshage.

Søknaden skal bl.a. oppgje kontaktopplysningar, herunder kvar prosjektet er lokalisert, størrelse på bedrifta, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også opplysast om det på søknadstidspunktet er motteke anna offentleg støtte inneværende og dei to siste rekneskapsåra.

Vurdering av søknadar
I vurderinga av søknadane skal det leggjast særleg vekt på:
• tiltak som fremjar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.
• tiltak som motverkar negative verknader av covid-19-utbrotet
• tiltak som kjem raskt i gang

Samla tilskot skal som hovudregel ikkje overstige 50 prosent av kapitalbehovet i prosjektet, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Kontaktperson: 
Navn: Martin Foldal
E-post: mf@sknh.no
Tlf: 92 22 41 65

Navn: Asbjørn Moltudal
E-post: asbjorn.moltudal@volda.kommune.no
Tlf: 97 51 52 25

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen