(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Færder kommune (Covid-19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Færder kommune har fått tildelt kr 2 100 000 i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond og lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet. Midlene er utlyst i tråd med føringene gitt for midlene under forutsetning av formannskapets godkjenning. 
Tilskuddsordningen skal sette virksomheter i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Alle søkere må sette seg inn i retningslinjene før søknad sendes inn.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Virksomheter med tilknytning til kommunen vil prioriteres.

Vurdering av søknader
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
2. I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Kommunen vil prioritere søknader om bedriftsrettet støtte, fra søkere som har opplevd negative virkninger av koronavirusutbruddet. Kommunen vil prioritere og vurdere søknader ut fra hvordan de bidrar til:

• Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
• Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Tilskudd
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Søknader
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Krav til innhold i søknaden:

  • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater
  • Søker med organisasjonsnummer/personnummer skal oppgis
  • Prosjekteier og prosjektorganisering skal beskrives
  • Kort plan for gjennomføring - inkl. aktiviteter og tidsfrister (maks 2 A4 sider)
  • Budsjett med synliggjøring av alle kostnader
  • Det må være samsvar mellom kostnader, aktivitet og ressursbruk

Utbetaling av støtte:

 Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Behandling:

 Søknadsportalen er åpen fra og med 04.09.2020 med frist 15.10.2020. Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut ved første tildeling. Søknader vil behandles fortløpende og senest innen 31. desember.

Har du spørsmål, kontakt næringssjef Jonathan Hall jonathan.hall@faerder.kommune.no eller tlf. 915 14 297.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen