(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond for Gjøvik kommune

Formålet med støtteordningen:

Covid -19 utbruddet har ført til økt arbeidsledighet, og kommunene er som følge av det tildelt ekstramidler som skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i den enkelte kommune. 

 

Hvem kan søke?

  • Bedrifter med forretningsvirksomhet i Gjøvik kommune kan søke.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i økonomisk vansker.

 

Vurdering av søknader: Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges i vurdering av søknader. Støtten kan gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

 I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre.

I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.

Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»

 

Hvordan søke?

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søknader behandles fortløpende, siste frist for innsending av søknad er 15.februar 2021.

Utbetaling og rapportering:

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Midlene skal som hovedregel benyttes innen ett år. Sluttrapport skal være godkjent før sluttutbetaling.

Før du søker:

Vi anbefaler at de som ønsker å søke tar kontakt med næringsrådgiver i sin kommune før søknad sendes.

Kontaktpersoner:

Gjøvik kommune: Katrine Hveem Gjørvad og Stine Røen
     

    Støtteordninger


    Flere utvalg på støtteordninger
    De siste ordningene innen