(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Larvik kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Som en følge av koronaepedemien vedtok Stortinget den 19. juni krisepakke 3 til næringslivet. Krisepakken inneholdt en overføring til fylkeskommunene øremerket kommunale næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Larvik kommune er tildelt en ramme på 2,6 millioner kroner.
 
Hvem kan søke støtte?
Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?
Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no.
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette. 

Prioriteringer for utlysningen
I vurderingen av søknad om tilskudd legges det særlig vekt på:
I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og varig verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Søknader vil prioriteres ut fra:
I hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser.
I hvilken grad tiltaket bidrar til verdiskaping og økonomisk aktivitet.

I tillegg vil søknader som støtter opp om mål og tiltak i kommunens næringsplan og kommunens utvalgte bærekraftsmål prioriteres.

Aktuelle lenker
For ytterligere informasjon om ordningen se også Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet 

Larvik kommunes næringsplan

Larvik kommunes prioriterte bærekraftsmål beskrives i Kommuneplanens samfunnsdel

Krav til innhold i søknaden:
Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater
Søker med organisasjonsnummer/personnummer skal oppgis
Prosjekteier og prosjektorganisering skal beskrives
Kort plan for gjennomføring - inkl. aktiviteter og tidsfrister (maks 2 A4 sider)
Budsjett med synliggjøring av alle kostnader og hvordan disse er tenkt finansiert
Det må være samsvar mellom kostnader, aktivitet og ressursbruk

Rapportering og utbetaling
Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  

Søknadsfrist er 30. oktober 2020. Larvik kommune forbeholder seg muligheten til å fordele midlene over flere utlysninger. 

Kontaktpersoner
Jørgen Johansen, e-post jorgen.johansen@larvik.kommune.no , tlf: 92 81 29 94
Dag Trygve Enden, e-post dag.trygve.enden@larvik.kommune.no , tlf 91 35 09 33

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen