(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - krisepakke 3 COVID-19 - Gol kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond – Gol kommune

Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak

                                 

Som del av krisepakke 3 og for å motvirke effektene av Koronatiltak, har Viken fylkeskommune tildelt næringsfondet i Gol kommune kr. 3.100.000,-

Målgruppen for ordningen er bedrifter og næringsaktører.

Ved tildeling av midlene prioriteres bransjer som er hardest rammet av Koronakrisen.

Det oppfordres til lokale og regionale samarbeidsprosjekter, i den grad det kan oppnås bransjespesifikke synergieffekter.

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Hvordan søke

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med næringsutvikler Erik Hansegård, erik.hansegaard@gol.kommune.no eller telefon 93005235 om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Søknadsfrist 1 desember 2020.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen