(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond- Nes kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Nes kommune er tildelt ekstraordinært kommunalt næringsfond for 2020 på kr 700 000,-. Covid-19 har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Det er Viken fylkeskommune som har tildelt midlene som del av krisepakke – fase 3 for 2020. Av en totalpott på kroner 600 millioner fikk Viken fylkeskommune 61,4 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til fordeling i kommunene. 

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

Hvem kan søke støtte:
Støtte kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nes kommune og må gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Målgruppa er bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling. Midlene vil bli knyttet opp mot føringer lagt i kommunale og regionale næringsplaner, samt mot tiltak som styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet. 

Vurdering av søknader:
Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige og fylkeskommunale føringer. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Søknadsfrist: 29. oktober 2020

Utbetaling av støtte:

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til sluttrapport er mottatt.
Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Rapportering:
Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.
For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig.

Offentlighet:
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Kontaktperson:

Næringssjef Olaf Dønnum/ 917 86 630

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen