(Du er ikke pålogget) 
 

Vik kommune - Kommunalt næringsfond (Covid-19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samanheng med koronatiltaka i krisepakke – fase 3 for 2020 oppretta ein ny tilskotspost på kap. 553, post 61 Mobiliserande og kvalifiserande næringsutvikling, øyremerkt til kommunale næringsfond. Dette er ei eingongsløyving på 75,3 mill. kroner til kommunar i Vestland fylke som er hardt råka av høg arbeidsløyse som følge av virusutbrotet. Løyvinga til Vestland fylkeskommune er 75,3 mill. kroner, og Hovudutval for næring vedtok i sak 46/2020 den 16.07.20 fordeling av midlane. Vik kommune er tildelt kr 828.261,-.

Formannskapet i Vik kommune gjorde 20.8.2020 slikt vedtak:

Formannskapet godkjenner «Retningslinjer for kommunalt næringsfond 2020 i Vik kommune» slik dei ligg føre.

Midlane skal lysast ut med ein gang med søknadsfrist slik at midlane kan tildelast i oktober 2020. Midlane skal fordelast etter fylgjande nøkkel:

  • 60% til verksemder heimehøyrande i Vik innan dei næringane som er prioriterte i retningslinjene.
  • 20% til prosjekt med regionalt nedslagsfelt og med prosjekteigarar frå minst to kommunar.
  • 20% til mobilisering til utviklingstiltak og fellesprosjekt (kurs, opplæring, tilrettelegging, forstudie osb.)

Formannskapet tildeler tilskota samla etter framlegg frå rådmannen.


Samrøystes.

 

Følg lenka for å finne retningslinjer og sakspapir frå behandlinga i formannskapet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen