(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond covid 19 - Askøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning


Kommunalt næringsfond covid 19 – Askøy kommune

Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien.
Bevilgningen til Vestland fylkeskommune er kr. 75,3 mill. Askøy kommune har fått tildelt kr. 1.897.085,- av disse midlene. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).
Det er laget en egen midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Søkere må gjøre seg kjent med innholdet i denne forskriften.

Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.
Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, samt mål og start/sluttdato. I tillegg skal det opplyses om målgruppe og gis informasjon om budsjett.
Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.


Vurdering av søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert
     på lokale utfordringer.
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre
     næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra:
a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser.
b) utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet.


Tilskuddets størrelse.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og skal aldri overstige 75 prosent.


Ordningens varighet.

Ordningen gjelder fram til 31.12.2025.

Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim    Tlf: 97051723 
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen