(Du er ikke pålogget) 
 

Kvæfjord kommune- ekstraordinære midler næringsfond 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom fylkeskommunen tildelt ekstraordinært påfyll til kommunale næringsfond som en følge av Covid-19. Kvæfjord kommune er tildelt 1,7 millioner kroner ekstra til kommunalt næringsfond 2020.

Mål og tildelingskriterier

Midlene skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer og strategier for næringsutvikling i kommunen. 

Betydningen av arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter. For "foretak i vanskeligheter" gjelder definisjon jf. art. 2.18 a) og e) og ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på følgende:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
  3. Det må søkes om støtte før aktiviteten settes i gang

 

Prosjektplan med tidsplan lastes opp som vedlegg til selve søknaden. 

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets totalkostnad. Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendig for å realisere tiltaket. 

Utbetaling av tilskuddene

Utbetales etterskuddsvis, eller delvis utbetaling etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer fremdriften i gjennomføringen av tiltaket.

Søknadsfrister:

  • 20. september 2020 for behandling i september 2020
  • 28.oktober for behandling i november 2020

Søknad må sendes inn på www.regionalforvaltning.no på støtteordningen: Kvæfjord kommune- ekstraordinære midler næringsfond 2020

Spørsmål om ordningen rettes til næringsrådgiver Ellen Eliseussen, ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no, tlf. 919 14204

Kvæfjord kommune må rapportere til TFFK innen 1. februar 2021 hvordan midlene er brukt, dvs. fordeling av midlene. Dette betyr ikke at prosjekter som får midler må være avsluttet, men tilskuddsmottaker må delrapportere til kommunen innen 15. januar 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen