(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 (Covid19) - Tønsberg kommune

 

Kommunalt næringsfond, Covid 19 - Tønsberg kommune

Kommunalt næringsfond covid-19 mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling – Tønsberg I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene i Vestfold og Telemark tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Tønsberg kommune er tildelt en ramme på 3 millioner kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Tønsberg. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  4. Dersom kriteriene 1-3 vurderes likt mellom flere søkere, vil hensynet til klima- og miljø bli vektlagt.

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Frist
Frist for å søke om tilskudd er 15. oktober. Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut ved første tildeling.  
Søknader behandles innen 31. desember.

Vurdering av søknad
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for alminnelig gruppeunntak  eller bagatellmessig støtte

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.


Kontaktperson

Øystein Hjørnevik

Næringssjef

Samfunns og næringsutvikling

Tlf. 916 91 051

oystein.hjornevik@tonsberg.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen