Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19.

Merk at det er en del særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Sett deg derfor godt inn i både prioriteringer og hva som skal inngå i en søknad.

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem kan søke støtte

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19.

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Hva gis det tilskudd til

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift.