(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (Covid 19) - Nord-Aurdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

FORELØPIG KUNNGJØRING
Ordningen er publisert med forbehold om nødvendig kommunal behandling. Kommunestyret behandler sak om rammer for arbeidet i oktober. Vedtaket kan endre kunngjøringen. Det planlegges ut i fra at søknadsportalen regionalforvaltning.no åpnes for søknader 1. oktober 2020.

 
Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (covid-19) Nord-Aurdal kommune. 

 I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Nord-Aurdal kommune er tildelt en ramme på

kr. 1.844.820,- for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nord-Aurdal. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. 
Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Det kan søkes fortløpende fra og med publiseringsdato. 
Siste frist for å søke om tilskudd er 30. november.                                   

Søknader behandles fortløpende inntil midlene er brukt opp. 
Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut per 30. november.   

Vurdering av søknad

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. 

Rapportering og utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. 
Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport via portalen. 

Kontaktperson
Runar Kittelsen
Tlf. 977 01 311
runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no

Ta gjerne kontakt med Valdres næringshage AS for råd og vink i utvikling av tiltak/prosjekt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen