(Du er ikke pålogget) 
 

RDA midler - Aukra Næringsforum

Hva er RDA-midler?
RDA er kompensasjonsordning for kommuner med høyere arbeidsgiveravgiftssatser. Midlene skal gå til tiltak som gir varige positive effekter for kommunen og næringslivet samt samfunnsutvikling.  Tiltaket skal i største mulig grad være i samsvar med lokale planverk for nærings- og samfunnsutvikling, fylkesplan, Handlingsprogram for verdiskaping og KRD sin sentral mål for midlene.

Hvordan administrerer RDA-midler for Aukra?
Det er styret i Aukra Næringsforum som er delegert oppgaven som planutvalg for bruken av RDA midlene i Aukra. Det er en handlingsplan som er styrende for bruken av pengene. Handlingsplanen har vært godkjent årlig av fylkeskommunen.  Det er daglig leder i Aukra Næringsforum som er saksbehandler og som kan gi nærmere orientering om utforming av søknader.

Eventuelt spørsmål kan rettes til Aukra Næringsforum:

Hva kan midlene brukes til?

RDA midler kan benyttes både til bedriftsrettet tiltak (direkte støtte til bedrifter) og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner i Aukra.

  • Bedriftsrettede midler: Midlene kan brukes til en rekke tiltak innen ulike sektorer for å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt, innen FoU og nyskaping, kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, næringsrettet program, m.m.
  • Tilretteleggende tiltak: Investeringer i fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet, stedsutvikling og liknende.

RDA-midlene skal ikke brukes til ordinær drift i virksomheter og offentlig tjenesteproduksjon.   

Hvem kan søke RDA midler?

Når det gjelder direkte støtte til bedrifter i Aukra kan det gis inntil 50% støtte til investeringer/prosjekter/tiltak opp til 200.000 euro over 3 år. 

Ved tildeling av midler vil man legge vekt på følgende forhold:

  • Tiltak fører til innovasjon, internasjonalisering og markedsutvikling

  • Tiltak i samband med strategiske omstillinger

  • Utvikling av ny teknologi

  • Tiltaksom fører til økt sysselsetning

Det gis ikke støtte til investeringer i driftsmessig utskifting av utstyr.


 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen