(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Covid-19 - Rakkestad kommune

Kommunalt næringsfond i Rakkestad kommune i forbindelse med Covid-19

Formålet med støtteordningen:

Covid -19 utbruddet har ført til økt arbeidsledighet, og kommunene er som følge av det tildelt ekstramidler som skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i den enkelte kommune.

Tilskuddet er hjemlet i «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet»

Hvem kan søke?

  • Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsvirksomhet i Rakkestad kommune kan søke.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i økonomisk vansker.

Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Vurdering av søknader:

Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges i vurdering av søknader. Støtten kan gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre.
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.


Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Hvordan søke?

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  Søknadsfrist settes til 20.10.2020.

Utbetaling og rapportering:

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Midlene skal som hovedregel benyttes innen ett år. Sluttrapport skal være godkjent før sluttutbetaling.


Kontaktperson:

Kåre Kristiansen, Rakkestad kommune

Tlf 99692991

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen