(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Koronamidler - Brønnøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Hva slags midler er det?
Midlene kommer fra staten og er en del av den såkalte tiltakspakke 3 i forbindelse med koronakrisa. Brønnøy kommune har via fylkeskommunen fått tildelt ca 2,1 millioner kr til sitt næringsfond for å støtte lokale bedrifter etter søknad.

Hvem kan søke om støtte?
Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettet tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Kommunens prioritering
Midlene skal forvaltes i tråd med fylkeskommunens tildelingsbrev og «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet».

Alle som er påvirka av koronakrisen, kan søke. Bedrifter som har fått annen støtte knytta til koronakrisen, kan også søke, men får andre prioritet i denne tildelingsprosessen.

Hvilke støtteformål?
Søknaden må beskrive et konkret tiltak eller formål som kan skilles fra ordinær virksomhet i bedriften og som gjelder en avgrensa tidsperiode.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Kommunen ser for seg følgende støtteformål:

  • Støtte til bedriftsutviklingstiltak som ledd i å utvikle bedriften. F.eks. opprette netthandel, ekstra markedsføring, opplæring og alternative/midlertidige driftskonsept
  • Støtte til investeringer som ledd i å utvikle bedriften
  • Støtte for å unngå oppsigelser og opprettholde sysselsetting og verdiskaping
  • Investering for å skape mer aktivitet

Hvordan søke støtte?
Alle lokale søkere må søke til Brønnøy kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler fra næringsfondet. Alle kommuner er pålagt å benytte seg av denne løsninga.

Det er viktig å beskrive ganske detaljert i feltet "Forretningside / mål og innhold med prosjektet" på fanen "Prosjektinformasjon" hvilke aktiviteter det er bedriften tenker å sette i gang, hva hver enkelt aktivitet vil koste og hvordan aktivitetene vil virke inn på sysselsetting og verdiskaping i bedriften. Beskriv også hvordan bedriften er rammet av koronakrisa.

Siste frist settes formelt til 31.12.20, men søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn, så det er lurt å være raskt ute. Det er mulig å sende flere søknader. 

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Utbetaling
Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Om det er nødvendig for å komme i gang, kan det utbetales et forskudd ved oppstarten av tiltaket.

Kontaktpersoner

Johnny N Hanssen næringssjef Tlf 41337273 E-post johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen