(Du er ikke pålogget) 
 

Røst kommune - Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond covid-19

Økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting er en følge av covid-19 utbruddet, og staten har tildelt kommunene ekstra midler til næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av Covid-19.

 

Hvem kan søke?

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Hvordan søke?

Vi oppfordrer til å kontakte næringssjef ved Røst kommune før søknad sendes for veiledning i søknadsprosessen. Se kontaktinfo nedenfor.

Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond skal gå via www.regionalforvaltning.no. Registrer bedriften som søker og opprett deretter søknad.

 

Følgende vektlegges i vurderingen:

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
 • Røst kommune vil også gjøre sine vurderinger opp mot strategier og tiltak definert i Strategisk næringsplan.
 • Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

 

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.


Søknadsfrist er 29.november 2020.

 

Kontaktpersoner:

Røst kommune

Regine Berglund, næringssjef
e-post: regine.berglund@rost.kommune.no
Mobil:994 94 585

 

 

 

Dette bør din søknad inneholde:

 Opplysninger om søker

 • Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
 • Hvem som er kontaktperson.

Økonomi

 •  Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
 • Budsjett med en finansieringsplan.
 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.  

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

 • Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
 • Fremdriftsplanen for aktiviteter.
 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
 • I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen