(Du er ikke pålogget) 
 

Måsøy kommunale næringsfond Covid-19

Måsøy kommunale næringsfond Covid-19 (Covid 19 KNF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget midler for å bedre næringssituasjonen i kommunene under korona pandemien.

 

«Måsøy kommunale næringsfond Covid-19» skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Formål:

Måsøy kommune vektlegger betydningen av å opprettholde økonomisk aktivitet, og ønsker med sine øremerkede covid-19 midler ikke bare å gi noe økonomisk førstehjelp til lokale enkeltbedrifter under den pågående koronakrisen, men også å støtte tiltak som kan ha større nytte for næringslivet under fremtidige ekstraordinære hendelser eller omstendigheter som er utenfor det lokale næringslivets eller enkeltbedrifters kontroll.

 

Formålet med midlene i «Måsøy kommunale næringsfond Covid-19» er å:

  1. Avhjelpe koronasituasjonen:

    Dette innbefatter ren kontantstøtte eller tilskudd til lokalt næringsliv som direkte eller indirekte er rammet av covid-19 pandemien.

  2. Prioritere fremtidig samfunnsnytte ved unntakssituasjoner:

Ved tildeling gis prioritet til tiltak som, under fremtidige ekstraordinære hendelser, kan bidra med samfunnsnytte i form av å øke, opprettholde eller motvirke nedgang i kommunens attraktivitet, aktivitet, sysselsetting eller verdiskaping.


Krav til søker:

- Kopi av regnskap, styrets beretning og revisjonsberetninger for de tre siste år

- Egne kommentarer til oppnådde resultater, økonomisk stilling og likviditet

- Ved investeringer vedlegge finansieringsplan

- Fremtidig drift, budsjett for driften.

- Ved koronastøtte kunne dokumenterte uunngåelige faste kostnader

Er det spesielle forhold De ønsker å ta med, bruk resten av siden eller legg ved eget ark.

For mer informasjon, les videre i vedtektene.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen