(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstrordinære Næringsfondsmidler 2020 - Etnedal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Etnedal kommune er tildelt en ramme på kr. 1.312.035,- for 2020.

Midlene skal forvaltes i tråd med «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet».

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Etnedal. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Det oppfordres særskilt til å søke midler til program som vil inspirere til innovasjon og utvikling til å vitalisere næringsarbeidet i Etnedal.

 

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av


prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %.

Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

 

Det kan søkes fortløpende fra og med publiseringsdato. Siste frist for å søke om tilskudd er 30. november 2020.

 

Søknader behandles fortløpende inntil midlene er brukt opp.

Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut per 30. november.

 

Vurdering av søknad

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet legges til grunn ved tildeling.

 

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport via portalen.

 

Kontaktperson Per Einar Tveit Tlf. 92 89 12 50

per.einar.tveit@etnedal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen