(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

For å nå miljømålene som er vedtatt i de regionale planene for vannforvaltning er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten.

I denne omgang er det 500 000 kroner som lyses ut.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i vannforekomster som er i risiko for å ikke nå fastsatt miljømål. Kunnskapsinnhenting kan være en nødvendig del av tiltaket.

Søknadsfrist
Frist for å søke støtte er 1.mars.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Organisasjoner
 • Foreninger
 • Andre tiltakshavere

Kriterier
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.
Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

Dette kan du søke om midler til

 • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene)
 • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i vannforekomster hvor det er nødvendig å se om gjennomførte tiltak har forbedret vannkvaliteten.
 • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen.

Når tiltak ellers blir vurdert som likeverdige:

 • vil søknader vurderes opp mot prioriteringene det er lagt føringer for i de regionale planene
 • vil de søknadene tiltak som kopler sammen flere aktører og finansieringsparter/-kilder bli prioritert framfor tiltak som ikke gjør det
 • vil de som har en skissert fremdriftsplan bli prioritert framfor tiltak som ikke har det
 • vil vi etterstrebe en geografisk fordeling

Krav til søknadens innhold

 • Navn på tiltaket
 • Navn på tiltakshaver/-havere
 • Lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • Framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • Eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
 • Søknadsbeløp

Rapportering

For sluttutbetaling kreves rapportering med beskrivelse av gjennomførte tiltak og oversikt over økonomi.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen