(Du er ikke pålogget) 
 

Etablereropplæring for innvandrere 2021

Retningslinjer for tilskudd til etablererordningen for innvandrere 2021

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen finner dere her:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/
Retningslinjer for denne støtteordningen er også oppført i dette dokumentet som PDF, se bort fra søknadsfrist i 2020.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.  

Søknadsfrist 

28. februar 2021.

Hvem kan søke?  

 • Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere
 • Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise innen etablereropplæring
 • Frivillige organisasjoner med fagekspertise innen etablereropplæring som er registrert i Frivillighetsregisteret

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektene som det gis støtte til er innvandre som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.  

Kriterier for måloppnåelse 

Måloppnåelse vil bli vurdert etter antall deltakere på etablererkurs, antall nystartede bedrifter, utarbeidet materiell, nettsider som gir informasjon om tilbudene og bruk av disse, samarbeidsmøter, veiledningssamtaler, konferanser og annet.

Krav til egenfinansiering  

Søker må bidra med egne budsjettmidler som minst tilsvarer søknadsbeløpet. Andre former for egenfinansiering som stillingsressurser, lokaliteter og/eller andre driftskostnader må regnes om til kronebeløp.

Aktivitetene i prosjektarbeidet vil bli vurdert innenfor det generelle forbudet mot statsstøtte for alle som driver økonomisk virksomhet i konkurranse med andre.
Det er søkers ansvar å gjøre seg kjent med EØS-avtalens regler om offentlig støtte og å påse at tildelingen faller innenfor grensen av bagatellmessig støtte og at grensen ikke overskrides.
Søker bærer selv konsekvensene ved eventuelle krav om tilbakebetaling av ulovlig mottatt støtte.

Med å følge denne lenken vil du finne nødvendig veiledning om det nevnte
:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-offentlig-stotte/id2632758/

Krav til søknadens innhold

        Om søker:  

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • For private virksomheter skal årsberetning/regnskap og vedtekter vedlegges

  Om prosjektet/tiltaket: 

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen.
 • Plan for opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift.
 • Plan for samarbeid med næringslivet regionalt. Prosjekter som er rettet mot etablereropplæring innen bransjen reiseliv blir prioritert.
 • Plan for samarbeid eller samorganisering med kommunalt tilbud for etablererveiledning.
 • Plan for samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommune og NAV.
 • Budsjett inkludert eventuelle andre finansieringskilder.
 • For private virksomheter skal årsberetning/regnskap og vedtekter vedlegges

 

Tildelingskriterier

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på gjennomføringsevne, slik som tidligere erfaringer og resultater, samt samarbeid med andre, i tillegg til:

 • Samarbeid med næringslivet regionalt.
 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift.
 • Samarbeid eller samorganisering med kommunalt tilbud for etablererveiledning.
 • Samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommune og NAV

I 2021 vil det være mulig å søke om midler til forprosjekt med å forberede og planlegge oppstart av prosjektet.

Det anbefales at søkere på forhånd setter seg inn i følgende faglitteratur, og at prosjektsøknader bygger på dette.
Veiledere for programmer utviklet av NSFV finner dere her : https://www.nsfv.no/
Beskrivelse av prosjekt i vår region som har fått tildelt disse midlene tidligere vises i denne linken : http://www.moy-telemark.no/om/index.html

Vedtak

Vurderingen skal skje på grunnlag av og i hvilken grad tiltaket som får midler kan bidra til å nå måla for ordninga, og i hvilken grad tiltaket kan nå målgruppene for tilskuddsordningen.

Forvaltningsloven ligger til grunn for all søknadsbehandling i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentlig tilgjengelige, jf. Forvaltningsloven (Fvl.). Unntak gjelder personopplysninger. Disse er unntatt offentligheten jf. Fvl. §13. I særlige tilfeller kan unntagelsen fra offentlighet vurderes etter Fvl. Ta kontakt med saksbehandler i fylkeskommunen ved spørsmål.  

Sektor for næring, innovasjon og kompetanse behandler søknader innkomne innen utgangen av søknadsfrist. For sent innkomne søknader kan vurderes behandlet dersom det fortsatt er midler tilgjengelig. Søknadene skal som hovedregel saksbehandles innen fire uker. 

Oppfølging og rapportering

Tiltaket skal gjennomføres på den måten og i det tidsrommet som går fram av søknaden. Ved eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må dette meldes skriftlig til fylkeskommunen for vurdering og godkjenning.   

Tilskuddsmottaker skal rapportere og sende inn regnskap innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Krav til rapportering blir sendt ut sammen med eventuelt vedtak om støtte.

Dersom tilskuddet ikke benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innenfor tilskuddsperioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrevet.

Fylkeskommunen og revisor kan sette i verk kontroll om at midler som fylkeskommunen forvalter blir benyttet etter formålet med ordningen. Fylkeskommunen og revisor skal ha rett til dokumenter og opplysninger påkrevd for slik kontroll.

Klage 

Tildeling av tilskudd etter denne ordningen er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klageinstansen er særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget har delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre.  Klagefristen er tre uker.  Klagen sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontaktperson

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med: 

Rebeka Holmes-Farmen
rebeka.holmes-farmen@vtfk.no
Rådgiver
Kompetanseutvikling og inkludering
Mobil: 940 30 322

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen