(Du er ikke pålogget) 
 

Namsos Kommune - cov19-fond - kommunale midler

Retningslinjer for Namsos kommunes cov19-fond med kommunal påfylling

 

Fondet skal brukes til virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos og vil i hovedsak være aktører som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiseliv/ opplevelsesnæring, og serveringsbransjen.

 

Fondet skal bl.a. stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det bør legges vekt på å sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Namsos kommune. Evt. støtte bør ikke være konkurransevridende. 

 

For fondet gjelder følgende kriterier:

 1. Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene. Fondet skal forvaltes mest mulig i samsvar med retningslinjene i statens kompensasjonsordninger.
 2. Bedrifter som jobber med å opprettholde driften skal prioriteres.Det skal være spesielt fokus på

   

  • 2.1.tiltak for salg og omsetning
  • 2.2.Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
  • 2.3.Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer prioriteres
  • 2.4.Kreative tiltak
  • 2.5.Miljørettede tiltak
  • 2.6.lønnstilskudd til kriserammede bedrifter som ønsker å ansette ungdom for sommerjobb.
 3. Søker bør ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars 2020) for den eller de månedene det søkes for, sammenlignet med omsetning i tilsvarende måned 2019.Alternativt kan søker sammenligne med budsjett. Dette gjelder spesielt for yngre bedrifter.
 4. Støtte for den enkelte måned beregnes etter formelen UFK x OF x 0,9, der UFK står for «Uunngåelige fast kostnader» og OF står for «omsetningsfall i %».Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som bl.a. kan føres under postene:
  • 4.1.Leie av lokale
  • 4.2.Lys og varme
  • 4.3.Renovasjon, vann og avløp
  • 4.4.Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • 4.5.Regnskap, revisjon og rådgivning
  • 4.6.Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
  • 4.7.Forsikring og avgifter på transportmidler
  • 4.8.Forsikringspremier
  • 4.9.Netto rentekostnader

   

 5. Søknad fremmes på www.regionalforvaltning.no. Søker må legge ved oversikt over omsetning (jf pft 3), samt oversikt over uunngåelige faste kostnader for de månedene det søkes for. All dokumentasjon må signeres av autorisert regnskapsfører eller revisor.
 6. Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.
 7. Ordningen gjelde for alle måneder f.o.m mars 2020 og fram til effekten av cov19 reduseres.
 8. Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er et krav at de er registret i foretaksregisteret.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen