(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter, Hadsel kommune

SE OPPTAK FRA NETTMØTET HER

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 s (2020-2021) økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra stortinget 23. februar. brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvordan søke:
Opprett bruker på www.regionalforvaltning.no
Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp.
Oppgi hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. Dette for å sikre at øvre rammer for offentlig støtte ikke overskrides.

Se søknadsveileder

Inntil 70% av tapet kan søkes dekket.

 Last opp skriftlig vedlegg med redegjørelse for kompensasjonsbehovet. Redegjørelsen må inneholde følgende:

  Har virksomheten lidd tap som følge av pandemien?
- Har virksomheten tidligere søkt andre kompensasjonsordninger og fått avslag?
- Beskriv virksomhetens situasjonen for tap av omsetning
Tidsperioden tapet av inntekt skjedde
Størrelse på tapet

Hvem prioriteres?
Alle bedrifter kan søke. De bedrifter som tidligere ikke har kvalifisert til-, eller mottatt kompensasjon vil bli prioritert, samt bedrifter som har blitt fratatt sin mulighet til å drive næring pga nasjonale eller kommunale smittevernrestriksjoner.

Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.

 Virksomheter som er under konkursbegjæring eller liknende vil ikke motta støtte, og ved konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Totalramme: kr 743 888, -

SØKNADSFRIST 20.04.2021

Støtten tildeles som bagatellmessig støtte

Ved spørsmål, kontakt næringssjef Daniel Sowe, tlf 971 92 844, e-post: daniel.sowe@hadsel.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen