(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Skodje

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond Skodje

Retningslinjer for Skodje kommunes næringsfond

 

§1Formål

Skodje kommunes næringsfond skal disponeres  slik  at  det  kan  bidra til å  styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i tidlegere Skodje kommune og legge til rette  for å utvikle et mer variert  nærings - og jobbtilbud i  kommunen.

 

Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd i  tråd med  generelle retningslinjer for  kommunale  næringsfond vedtatt av  Regional og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 05.03.2013.

 

Formålet for  næringsfondet  er å bidra  til nyetablering i  kommunene gjennom å støtte gründere og forretningsideer  et tidlig stadium. Nyetablering forstås  her fra etablering og  frem til selskapet er år.  Det kan  ytes støtte til eksisterende virksomhet når støtten bidrar til nyskapende aktivitet.

 

 

§2 Kapital og avkastning

Næringsfondet i Skodje kommune  er finansiert  av:

Statlige midler, tildelt fra Møre og Romsdal  fylkeskommune 

 Renter  og avkastning av fondskapitalen

Eventuelle egne midler  som kommunestyret vedtar avsatt i fondet.

Fondsmidlene skal settes   rentebærende konto. Alle renter og annen avkastning  av  fondet skal være inntekt til fondet, og må disponeres i tråd med  retningslinjene.

 

§3 Prioriteringer

 

Næringsfondet skal brukes til å støtte:

 Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, utvikling av profil (ikke markedsføring), markedsundersøkelser og planlegging.

  1. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

 Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere t il etablerte bedrifter. Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter har middels og handelsbedrifter  har lav  prioritet.

 

Prosjekter som kan føre til bedre sysselsetting for kvinner, ungdom og  innvandrergrupper skal prioriteres ved tildeling fra næringsfondet. Støtte skal gis som tilskudd.

 

§4 Vilkår og begrensninger

Hvert  enkelt prosjekt kan ikke ha  en totalsum  mer enn kr. 300.000. Støtte fra næringsfondet kan utgjøre inntil 50 %  av  det samlede  kapitalbehov for prosjektet  det  vil si  at  støtte kan  gis  på  inntil kr. 150.000.

Næringsfondet skal ha utløsende effekt på  tiltaket; det vil si at tiltak  ikke vil  bli gjennomført eller  bli gjennomført i tilsvarende takt uten støtte.

Bedriftsrettet støtte må ikke gis i  et slikt omfang at det kan virke urettmessig

 

Konkurransevridende  lokalt  eller  er i  strid  med internasjonale avtaler der  Norge  er part. Det kan  ikke  gis  støtte til  sanering av gjeld eller til  ordinær drift  av virksomheter.

Det kan  ikke  gis støtte  til  fysiske investeringer  eller tiltak. Det samme gjelder kommunens ordinære oppgaver  som gjelder  næringsutvikling eller  etablering  av  fysisk infrastruktur.

I samsvar med kommuneloven § 51 kan næringsfondet ikke settes som garanti  for lån til  næringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke  brukes til å  tegne  aksjer.

For øvrig vises det til retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av  fylkeskommunens Regional og  næringsutvalg 05.03.2013.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen