(Du er ikke pålogget) 
 

Gran kommune - Kommunal kompensasjonsordning 2021

Tilskuddsordning til bedrifter i Gran kommune

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Gran kommune har fått tildelt 1 251 180 kroner, og tildeling av tilskudd skjer innenfor denne rammen.

 

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Gran kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstenging. 

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Søknad skal sendes via www.regionforvalting.no

 

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak fram til og med 13.4.2021. Se tilskuddsbrevet

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Søkerne må oppgi hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021. (Se også fanen «Viktig info».)

Gran kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles etter søknadsfrist. 

Utmåling/tildeling

Tildeling vil skje etter følgende prioritering (jf. kommunestyresak 32/21 her):

1. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

2. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

 

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 50 000 kroner i tap.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil anslagsvis variere fra 50 000 kroner til 200 000. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig del av tapene kompenseres, basert på antall søkere og tilgjengelige midler.

[Etter behandling av søknadene vil det avgjøres om det er midler til gode, og om det vil være behov for en ny søknadsrunde.]

 

DOKUMENTASJON

 Last opp dokumentasjon (vedlegg) som beskriver følgende:

  • Hva det søkes om støtte for, svikt i omsetning eller økte kostnader (se over, «Hva kan det søkes om»)
  • Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Gran kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapstall vedlegges. Vurder vedlegg som sannsynliggjør summen.
  • Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (utfyllende svar på spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen