(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Nesodden

VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN

Nesodden kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter
som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte
avhengig av den lokale situasjonen, og formannskapet vedtok 17. mars 2021 hvilke
kriterier som skal ligge til grunn for ordningen for lokale virksomheter på Nesodden.

Søknadsfrist er torsdag 15. april 2021, kl. 24:00

Til informasjon: Regjeringen kunngjorde den 18. mars 2021 at det vil bli fordelt nye midler fra departementet til nedstengte kommuner. Kommunene velger hvilke bedrifter som får støtte. Det vil komme en ny utlysning på disse midlene så snart som mulig, etter denne utlysningen.

Tilskuddsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes her.

NB: Vi ber søkere om å lese nøye gjennom denne teksten før utfylling av søknadsskjemaet, og legge ved nødvendig dokumentasjon.
Manglende vedlegg og dokumentasjon vil kunne føre til at søknaden ikke behandles!

 Hvem kan søke om midler

Alle lokale virksomheter som er registret i Nesodden kommune kan søke, og som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor skjenke- og serveringsbransjen (bevillingshavere) og catering, kunst-, kultur-, event- og reiselivsnæringer, treningssentre, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader.

Hva kan det søkes om - formannskapets fordeling av midler

1) Tap av salgsinntekter for utvalgte bransjer innen tildelingspotten for bransjene.

Det er vedtatt følgende ramme for fordeling av midlene:
a) Bedrifter innen skjenke- og serveringsbransjen (bevillingshavere) og catering: kr 2 mill.
b) Treningssentre: kr 0,4 mill.
c) Kunst-, kultur-, event- og reiselivsnæringer: kr 1 mill.

2)  Foretak som faller utenom denne og andre støtteordninger: kr 1 076 043,-. av midlene til tildeling etter skjønnsmessig vurdering.

 Fellespott på kr 1 076 043 som alle virksomheter har mulighet til å søke på. Enten søknad om tapte salgsinntekter, eller dekning for kostander og tap som følge av pålagt nedstengning eller smitteverntiltak. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 20 000 kroner i tap, og søknader på beløp under det vil ikke bli behandlet.

Eksempler på kostnader/tap som det kan søkes kompensasjon for er:

 • Tilskudd for salgssvikt for bransjer som er nevnt særskilt i tilskudds brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  I tillegg kan treningssentre, kunst- og kulturnæringer søke, og andre som faller utenfor andre kompensasjonsordninger kan søke om tilskudd for tap eller salgssvikt.
 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Det kan ikke søkes om:

Kompensasjon både for svikt i omsetning og for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp). Det er viktig å være tydelig på om man søker basert på omsetningsfall eller andre tap.
Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart som en direkte følge av pandemien).
Nesodden kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. Nesodden kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tildelingen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

1. Midler skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
2. Foretak som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
3. 
Dokumenterte utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
4. 
Bedrifter som har mindre enn 30% reduksjon i salgsinntekter fra 2019 i forhold til 2020, kan ikke motta tilskudd.
    Unntaksvis kan en annen tidsperiode legges til grunn dersom hovedregel faller spesielt urimelig ut.
5. 
Øvre grense for tildeling pr. foretak er kr 200 000 og nedre grense er kr 20 000.
6. 
Virksomheter er skattepliktige og registrert i Nesodden kommune.

Følgende kriterier avgrenser tildelingen:

1. Steder som er under konkursbegjæring eller lignende tildeles ikke tilskudd.
2. 
Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 tildeles ikke tilskudd med mindre de kommer inn under unntaket i pkt. 4 over.
3. 
Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller kriteriene for tildeling.
4. 
Støtten til den enkelte virksomhet må være i samsvar med regelverket for statsstøtteregelverkets bestemmelse om bagatellmessig støtte
(bedriften må ikke ha mottatt mer enn 200 000 Euro i støtte i løpet av de 3 siste regnskapsårene).

Beregning av tilskudd
Beregningen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Tilskuddene vil variere fra kr 20 000 til kr 200 000. Beregningen vil baseres på en forholdsmessig del av tapene kompenseres, basert på antall søkere og tilgjengelige midler. Dersom beregnet andel overstiger kr 200 000 vil kriteriet for maksgrense tre i kraft. I tilfeller der beregnet andel blir under kr 20 000, blir det ingen utbetaling. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av noen midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 20 000 kroner i tap.

Etter behandling av søknadene vil det avgjøres om det er midler til gode og om det vil være behov for en ny søknadsrunde.

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Hjelp til utfylling av søknadsskjema:

i.           Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
ii.          Søk støtteordning – søk Nesodden kommune – velg kommunal kompensasjonsordning
iii.         Fyll ut alle felt nøye:

 • Arkfane 2 Kontaktopplysninger
 • Arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
  - beskriv om det er salgssvikt eller andre tap det søkes kompensasjon for. Du kan ikke søke begge.
 • Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år. (Kommunen er forpliktet til å innhente informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har
  mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet).
 • Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")
 • Send inn

Oppsummert: Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Du søker ved å logge deg inn på Regionalforvalning.no. Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere.

DOKUMENTASJON (VIKTIG - MÅ VEDLEGGES)

Søknader med manglede dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Last opp dokumentasjon som beskriver følgende:

 • Oppgi bransje/kategori: Hvilken av kategoriene det søkes om støtte fra.
 • Om det unntaksvis legges en annen tidsperiode til grunn enn 2019, må dette grundig begrunnes, men vil ikke nødvendigvis godkjennes.
 • Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Nesodden kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for.
 • Regnskapstall  for salgsinntekter 2019 og 2020, eller eventuelt dokumentasjon på kostnader/tap om man søker det, må vedlegges.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles etter søknadsfrist. 

Utbetaling av tilskuddet
Tilskuddet utbetales etter behandling til kontonummeret som oppgis i søknaden

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Næringsrådgiver, Odd Fylling, telefon 410 00 500.
Kommunalsjef, Ellen Knutsen, telefon 91887014

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen