(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Regionalt næringsfond for østregionen

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

Stortinget bevilget 23. februar 1,75 mrd. kroner til kommunene. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.  Hver kommune øst i Agder har fått midler tildelt slik:   

 • Gjerstad  kr         250 000
 • Vegårshei  kr         250 000
 • Åmli  kr         250 000
 • Risør  kr         620 167
 • Tvedestrand  kr         556 836
 • Sum  kr      1 927 003 

Hvem kan søke  

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner og andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak. 
 • Virksomheter med forretningsadresse i en av kommunene over. 
 • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.  
 • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet verifisert med en skatteattest av ny dato.  

Hva det ikke gis tilskudd til  

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen. 
 • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger  
 • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtte-regelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år.   
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fratildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales. 


Det søkes på www.regionalforvaltning.no    
Søknadsfrist 19 april 2021

  
Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen. Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang og kvalitet av mottatte søknader.  Søknadene vil behandles innen 15 mai. Om ikke alle midlene tildelt da, vurderes en ny søknadsrunde. 

Kontakt næringssjef/næringsrådgiver i din kommune for ytterligere informasjon. 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen