(Du er ikke pålogget) 
 

Saltdal kommune. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

 

Saltdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter mars 2021

Basert på folketall og registrert arbeidsledighet har kommunene fått tilført midler til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Saltdal kommune har fått tildelt kr. 426 037 til denne ordningen.

Midlene er tildelt med henvisning til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) prop. 79 S (2020-2021): Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tildelingskriterier

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Virksomheten skal være registrert i Saltdal kommune.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Eksempler på kostnader som kan kompenseres (listen er ikke utfyllende):

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres. Særlig dokumentasjonskrav må avklares med Saltdal kommune.

Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Bagatellmessig støtte:

Støtten gis under EØS statsstøtteregelverk om bagatellmessig støtte. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder for slik støtte.

Søknad

Søknad om støtte skal gjøres i regionalforvaltning.no gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen («Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»). I søknadsskjema inngår i hovedsak disse elementene:

 • Kontaktopplysninger
 • Info om økonomi
  • Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter
  • Søknadsbeløp
 • Mottatt offentlig støtte de tre siste år
 • Nødvendige vedlegg

Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Regnskap 2019 og 2020

Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden

Saltdal kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

 

 Søknadsfrist: 18. april 2021.

 

 Behandling av søknader

 Søknadene vil bli behandlet av Saltdal formannskap 4. mai i en felles sak som omfatter alle innkomne søknader. Det blir bare en søknadsrunde, der alle midlene kommunen har fått tildelt vil bli fordelt i dette møtet.

Spørsmål om søknad kan rettes til:

 

For mer informasjon om ordningen vises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementets brev til kommunene om tilskuddsordningen: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf
   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen