(Du er ikke pålogget) 
 

Senja kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER
Vedtatt i Senja formannskap 13.04.2021, sak 35/2021

 

BAKGRUNN

Senja kommune har fått tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021)

 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen, men ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, samt støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for naturarv og verdensarv som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt 2021.

På bakgrunn av dette har Senja kommune vedtatt følgende prioritering:

 • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
 • Vekst- og oppstartsbedrifter
 • Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak

Følgende eksempler på kostnader som kan kompenseres:

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres.
 • For vekst- og oppstartsbedrifter må eventuell tapt ny/økt omsetning dokumenteres.


SØKNADSKRITERIER

Kompensasjonsordningen skal komme kriserammede bedrifter til gode, og ikke være konkurransevridende. Organisasjonsform skal ikke være ekskluderende.

 Tildelingskriteriene vil som hovedsak relateres til inntektsbortfall i perioden 2019 til 2020/2021 og fortrinnsvis rettes mot uunngåelige/uforutsette kostnader i samme periode.

Søkere må dokumentere inntektsbortfall/kostnader skriftlig av sin regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søkere må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune.

Søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no, og inneholde følgende:

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Antall ansatte (og eventuelt permitterte)
 • Tilskuddsbeløp
 • Informasjon om ekstrakostnader og tapte inntekter. Dette må dokumenteres skriftlig av regnskapsfører og legges ved. 
 • Kort begrunnelse for søknaden hvor det redegjøres for utfordringer knyttet til koronasituasjonen - legges ved som vedlegg 
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger som følge av koronapandemien
 • Støtten gis som bagatellmessig støtte, og søker er selv ansvarlig for
  • Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemle
  • At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

 

VILKÅR FOR UTBETALING AV TILSKUDD:

Støtten gis som BAGATELLMESSIG STØTTE i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Støtten er fastsatt ut fra forutsetning om at bedriften ikke har mottatt samlet bagatellmessig støtte de siste 3 år som overskrider fastsatt grense på 200 000 Euro, inklusive støtten som gis i dette tilsagn. Dersom det motsatte skulle være tilfelle plikter bedriften å ta opp forholdet med kommunen umiddelbart. Bedriften plikter også å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatellmessig støtte i løpet av den påfølgende treårsperioden etter støttetildelingen.

Det kan ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er en dokumenterbart direkte følge av pandemien).

 

KOMMUNAL BEHANDLING:

Søknadsfrist: 20.08.2021

Søknader saksbehandles av rådmannens stab v/næringssjef. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken.

Det vil i utgangspunktet kun gjøres én behandling/tildeling, såfremt ikke ordningen tilføres nye midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen