(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Hamarøy. Covid-19.

 STØTTE FRA KOMMUNALT KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER SOM ER SPESIELT RAMMET AV COVID-19

 Hamarøy kommune har fått tildelt kr. 250 000,- I statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet.

Hamarøy kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. 

 

HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

 

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Hamarøy kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til én tildelingsrunde.

Hamarøy kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

 

SØKNADSFRIST 15. APRIL 2021

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen