(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (2021)

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) 2021.

 

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (vedtak 23/21) å opprette en tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap for 2021. Rammen for denne tilskuddsordningen er 540.000 kroner. Søkere til tilskuddsordningen kan søke om midler til prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark knyttet til en lavere andel sysselsatte, høyere andel uføre og personer som mottar passive stønader, samt noe lavere verdiskaping enn i landet for øvrig. Denne tendensen er forsterket gjennom det siste året. Det er behov for tiltak innen følgende områder:

 • Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping: Det er derfor behov for vekst i etablerte bedrifter og flere nyetableringer. Det er også viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen grønn omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering.
 • Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning: Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som får flere unge inn i ordinært arbeid og utdanning. Det er også relevant å prøve ut nye tiltak.
 • Høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn utenfor arbeid og utdanning: Det er en høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn som ikke er i arbeid eller har fullført utdanning. Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning.

Hvem kan søke: 

 • Frivillige organisasjoner
 • Bedrift/virksomhet

  Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Dette omfatter særlig selvstendig næringsdrivende og familieforetak som utøver håndverksvirksomhet eller annen virksomhet, samt interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet 

 • Kommuner og andre offentlige instanser

 

Vurderingskriterier for utlysing av midler: Søknader som innfrir formalkriteriene vurderes og rangeres ut fra følgende kriterier:

 • Potensial for økt (eller opprettholdt) sysselsetting, gjerne med kort/mellomlang horisont
 • Prosjektets relative effekt og viktighet vurdert opp mot de samfunnsmessige utfordringer i det området resultater og effekter er forutsatt å komme
 • Forventet langsiktig effekt av aktiviteten utført i prosjektperioden, hvordan det er ivaretatt
 • Om støtte til aktiviteten kan legge grunnlag for langsiktig innsats, at det kan forventes å fungere som starten på noe større og langvarig (dominoeffekt)
 • At prosjektet bidrar sammen med øvrig innsats støttet fra andre virkemidler, slik at den samlede samfunnsmessige effekten blir større (multiplikatoreffekt)
 • Fylkeskommunens bidrag vil være utløsende for at aktiviteten blir gjennomført, eventuelt at gjennomføring ellers vil komme senere og/eller med vesentlig lavere innsats og effekt

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 540.000 kroner avsettes til tilskuddordningen
 • Utlysning 15. april med søknadsfrist 13. mai 2021

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Utbetaling:

50% utbetales ved oppstart, 50% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Krav til søknaden

Formalkriterier for utlysing av midler:

 1. søknad skal være levert innen frist
 2. søknad skal opprettes og sendes i regionalforvaltning.no
 3. søker må være en juridisk person/virksomhet (med organisasjonsnummer)
 4. søknad skal være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde all relevant informasjon
 5. det kan som hovedregel ikke søkes midler til investeringer eller ordinær drift av etablerte organisasjoner, interesseorganisasjoner e.l.
 6. varigheten av tilsagnet er prosjektperioden pluss 6 måneder
 7. prosjekt kan ikke være startet opp før aksept av tilsagn og vilkår er på plass
 8. søknad skal bidra til å løse minst ett av de definerte temaene
 9. søknad skal inneholde forventede resultater og effekter
 10. søknad skal redegjøre for hvordan de forventede resultater og effekter skal måles
 11. søknad skal inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene
 12. søknad skal ha ansvar- og oppgavefordeling
 13. søknad skal ha en definert tidsramme
 14. søknad skal inneholde realistisk budsjett (kostnads- og finansieringsplan)
 15. det skal redegjøres for all offentlig støtte mottatt de siste tre år, inkludert søknadsåret
 16. egenandel (egenfinansiering + egeninnsats) skal være minst 30% av budsjetterte kostnader. Fylkeskommunen kan bidra med inntil 70% av totalt budsjetterte kostnader
 17. verdien av egeninnsats skal beregnes etter fylkeskommunalt regelverk for utregning av timepris
 18. prosjektet bør ha innovative elementer
 19. midlene bør utløse finansiering også hos andre offentlige og/eller private virksomheter eller organisasjoner
 20. relevante samarbeidsavtaler bør foreligge skriftlig og legges ved søknaden

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). 

Kontaktinformasjon

Gro Merethe Rørvig

gro.merethe.rorvig@vtfk.no

Tlf. 930 09 109

Karen Anne Kjendlie
karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Rebeka Dawn Holmes-Farmen
rebeka.holmes-farmen@vtfk.no

Oda Marie Søli Askeland
oda.marie.soli.askeland@vtfk.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen