(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Oppdal kommune

 

 

Oppdal kommune er tilført nye kr 1 582 000 i tredje del av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Les mer om ordningen på

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/

 

Kommunen har tidligere fordelt første del av ordningen med kr 642 779 i formannskapet 11. mai 2021, og andre del med kr 1 846 000 i formannskapet 8. juni 2021.

 

Frist for å søke på del tre: 20. august 2021

 

Søknaden må legges inn på regionalforvaltning.no (søk opp «kompensasjonsordning Oppdal») innen fristen, og formannskapet behandler innkomne søknader i møte 7. september 2021. Det søkes på samme måte som de to foregående, hvis virksomheter søker på nytt vil tidligere støtte tas med i vurderingen av ny søknad, slik at man får en helhetlig vurdering av alle søknadsrundene.

 

Om kompensasjonsordningen

 

Regjeringen har tilført midlene til kommunen for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

 

Det kreves at søker har virksomhet i Oppdal kommune, og all støtte er avgrenset til økonomisk aktivitet i Oppdal kommune.

 

Trenger du hjelp med å søke kan du kontakte Nasjonalparken Næringshage, post@nasjonalparkhagen.no.

 

Alle søknader blir behandlet samlet av formannskapet i Oppdal kommune den 7. september. De virksomheter som får innvilget støtte, får dette utbetalt i etterkant av vedtak.

  

 Søker må legge med vedlegg til søknaden som dokumenterer kostnader eller tap, og i hvilken grad virksomheten

1.     har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

2.     er rammet av strenge smitteverntiltak

3.     har hatt kostander eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Benytt gjerne følgende oppstilling for vedlegget:

1.     Om virksomheten

a.     Eierskap

b.     Bransje og type virksomhet (hva slags økonomisk aktivitet og hva slags marked)

c.     Antall ansatte og årsverk

2.     Søkt/mottatt tidligere kompensasjon

a.     Hvilke kompensasjonsordninger kunne virksomheten ha benyttet?

b.     Hvilke ordninger er søkt (private og offentlige)?

c.     Er det mottatt tidligere kompensasjon eller hvorfor ble det avslått?

d.     Eventuelt beløp (søknad og bevilgning må legges ved)

3.     Konsekvenser av koronapandemi/smitteverntiltak

a.     Beskriv effekter og konsekvenser for virksomheten

b.     Omsetning (kr) i hittil i 2021, 2020 og 2019

c.     Resultat (kr) i hittil i 2021, 2020 og 2019

d.     Ansatte (antall ansatte og årsverk) i dag, 2020 og 2019

4.     Har virksomheten avlyst/redusert aktivitet? Ev. på hvilken måte/omfang?

a.     Oppstilling av tap som følge av koronapandemi med forklaring/begrunnelse

5.     Ekstrakostnader som direkte følge av smitteverntiltak (ikke tap)

a.     Attestert oppstilling av faktiske kostnader

6.     Betydning for virksomheten

a.     Hvordan vil kompensasjon bidra til virksomheten?

b.     Andre forhold for betydning av søknaden

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen