(Du er ikke pålogget) 
 

Sigdal kommune- kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sigdal kommune

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt Sigdal kommune, i to omganger, totalt kr. 1.409.229,- til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

 

SØKNADSFRIST 10. MAI

 

Målet med kompensasjonsordningen er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

Hvem kan søke?

 • Alle næringsvirksomheter i Sigdal kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning.

   

   Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.
 • Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.
 • Søker må vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.
 • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.
 • Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

 

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

 

Sigdal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

 

Vurdering av søknader

Formannskapet i Sigdal kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

 

 • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
 • Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.
 • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.

 

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

 

Det forventes at søknadene blir behandla i formannskapets møte 10.juni.

 

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål med Per Arne Lislien på mobil: 920 92 902 eller mail: per.arne.lislien@sigdal.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen