(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Hva slags midler er det?
Det er kommet midler fra staten til ei ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for dem som er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddet til Sømna kommune er på kr 500.000.

Hvem kan søke om støtte?
Målgruppa er først og fremst bedrifter.

Tildelingskriteriene er i stor grad foreslått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Med andre ord motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kommunens prioritering
Følgende virksomhet vil bli prioritert her i Sømna:
- reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene
- virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak
- virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene
- virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid 19
- sårbare nystarta firma 
- virksomheter som falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor
 

 

Men alle som er påvirka av koronakrisa, kan søke. 

Hvordan søke støtte?
Alle lokale søkere må søke til Sømna kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler.

Søknader sendes oss senest 14. mai 2021. Det er lurt å være raskt ute. Utvalg for næring behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra kommunedirektøren. Tildeling vil skje 1. juni 2021.

Hvilke støtteformål?
Kommunen ønsker i søknaden å få opplysninger om følgende:

  • Tapte inntekter pga. permitteringer
  • Annen tapt omsetning
  • Merutgifter pga. koronasituasjonen
  • Utgifter til utviklingstiltak for å bøte på situasjonen
  • Om virksomheten falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor

Perioden for kompensasjon settes fra mars 2020 og fram til mai 2021.

I søknaden skal det også angis hvilken annen offentlig næringsstøtte («bagatellmessig støtte») bedriften har fått i løpet av de tre siste årene.

Søker må dokumentere inntektsbortfall, faste kostnader, andre økte kostnader og ulemper som følge av Covid-19. Kostnadene skal være regnskapsført og attestert av regnskapsfører. 

 

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Utbetaling
I dette tilfellet vil innvilgede tilskudd bli utbetalt raskt når det er gjort vedtak i saken.

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Sømna kommune v/ områdeleder Audhild Bang Rande

Tlf. 971 91 541

abr@somna.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen