(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2021 - 1 og 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet
av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.
Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak.
Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter
som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.

Totalt har Hurdal kommune gjennom to tildelingsrunder i 2021 blitt tildelt en økonomisk ramme for kompensasjon til lokalt næringsliv på totalt ca 1.540.000 kroner.

 

Hvem kan søke om støtte?

1) Bedrifter som har hatt merkostnader i forbindelse med smitteverntiltak, kan få tilskudd som kan dekke hele eller deler av disse utgiftene. Eksempler på utgifter: ekstra renhold, smittevernsutstyr, ombygging, ekstra vakthold m.m.

2) Bedrifter som har holdt lukket/stengt i én eller flere perioder i november 2020 til og med mars/april 2021, kan få inntil 80 % refusjon av vedlikeholdsutgifter i samme periode.

3) Bedrifter som ikke har mottatt midler fra den statlige kompensasjonsordningen, på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene, kan få refusjon etter samme utregningsmetode som den statlige kompensasjonsordningen. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag.

4) Bedrifter i en oppstartsfase (etablert i kommunen i løpet av siste tre år) kan få 30 % kompensasjon for tapte salgsinntekter. Dette kriteriet vil omfatte tapte avtaleinntekter, eksempelvis i form av inngåtte avtaler som ikke ble gjennomført. Det må argumenteres for at disse tapte salgsinntektene ikke inngår i omsetningsfallet i beregning av støtte fra den nasjonale kompensasjonsordningen.

Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 200 000 kr, og minimumstilsagn er 20 000 kr


Informasjon om økonomi

Søknaden må dokumentere utgiftene på en egnet måte. Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon kan lastes opp som vedlegg. Kommunen kan om nødvendig, be om ytterligere dokumentasjon i saken. Inntektsbortfallet skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019. Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av året, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Bedriften kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling. 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen